[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 168
ชื่อ: มิส  ดวงเดือน    เกษม
ฉายา: ภา
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 /6

รูปภาพ (18)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2537   ครุศาสตร์บัณฑิต  วูฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
2562 กรรมการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การอบรมเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ม.ค. 2557 - 19 ม.ค. 2557 16 795.jpg
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วย Word press Web Blog เบื้องต้น ณ อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 12 ก.พ. 2557 - 12 ก.พ. 2557 8 799.jpg
2559 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ Mindstorms Education มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 13 ก.พ. 2557 - 14 ก.พ. 2557 16 801.jpg
2559 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออบแบบ E – Magazine ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ” มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 14 มิ.ย. 2556 - 14 มิ.ย. 2557 8 803.jpg
2559 อบรม ACL 30- Hour In – Service English Teaching Training โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ธ.ค. 2556 - 07 มี.ค. 2557 804.jpg

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2553  โล่/ใบประกาศเกียติคุณ อายุงาน15ปี  โล่/ใบประกาศเกียติคุณ
2  16 ม.ค. 2556  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4,   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

• แผนงาน
    ประธาน: (3)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงานจัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงานจัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงานจัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง รับผิดชอบ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์   แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
     ตำแหน่ง รับผิดชอบ กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ   แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
     ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโน   แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
     ตำแหน่ง รับผิดชอบ กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ   แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
     ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโน   แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (2)
     หน้าที่ ประธาน    แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot กำหนดการ กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
     หน้าที่ ประธาน    แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 กำหนดการ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (37)
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปี
   6.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี 2562
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
   6.4 กิจกรรมค่ายโอลิมปิก
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ หน่วยงาน
   2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ หน่วยงาน
   4. กำหนด กิจกรรม/โครงการ ที่จะ ดำเนินการ
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   รับกำรนิเทศกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจำกสำนักผู้อำนวยกำรประจำปี 2562
   8.ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2562
   6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์
   8 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562
   9 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   กำหนดการ ค่าย Robot ป1-3 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ROBOT VS Ping-Pong Challenge
   6.7
   กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
   สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
   สิ้นสุด 6.7
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   6.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปี
   6.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   6.4 กิจกรรมค่ายโอลิมปิก
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี 2562
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   10 นำสรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนำกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำต่อไป
   10 นำสรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนำกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 โครงการค่าย Robotics นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 มิถุนายน 2562 1 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (1)
 กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 15 ก.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
กิจกรรม ค่าย Robot อบรมการสร้างหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมด้วย LEGO MINDSTORMS EV3 นักเรียนชั้น ป.4-ม.6 วันที่ 13 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)