[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 167
ชื่อ: มิส  สมคิด    มะโนคำ
ฉายา: Kid
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 /5

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.บัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2551  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ใบประกาศนียบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538  ศศบ.  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/5
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/4

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 เข้าร่วมสัมมนาโครงการมช.- โรงเรียนต้นน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรัยนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ก.พ. 2558
2558 อบรมการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษปี58 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 17 พ.ค. 2558
2558 อบรมร่วมฝึกจิตภาวนา นอนสมาธิ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การจัดการเรียนรู้แบบCBI " โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 พ.ย. 2558
2557 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผลการเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 มี.ค. 2557
2557 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการประเมิณผลแนวใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 มี.ค. 2557
2557 ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 6 เดือน ประเทศฟิลิปปินส์ 09 มิ.ย. 2557 - 04 ธ.ค. 2557

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)