[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 166
ชื่อ: มิส  สุรินทร์    ทาไชยวงศ์
ฉายา: รินทร์
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 /3

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2562 ประธานกรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
2562 กรรมการ งานสายชั้น
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
2561 ประธานกรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2560 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/3

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ระบบ swis ห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 02 ก.ย. 2559 - 02 ก.ย. 2559 8
2559 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผลการเรียน ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ม.ค. 2557 - 19 ม.ค. 2557 16
2559 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการประเมินผลแนวใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 มี.ค. 2557 - 02 มี.ค. 2557 ๅ16
2559 บูรณาการด้วยโครงงานในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 11 ต.ค. 2556 - 12 ต.ค. 2556 16
2559 เพศศาสตร์ศึกษากับเด็กและวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 ธ.ค. 2556 - 15 ธ.ค. 2556 8
2559 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 16
2559 เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2559 นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 มิ.ย. 2557 - 15 มิ.ย. 2557 16
2559 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2559 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8
2559 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2559 นวัตกรรมสำคัญในการจัดกาิจิรเรียนรู้และบทบาทครูยุคดิจิตอล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 มิ.ย. 2558 - 14 มิ.ย. 2558 16
2559 ฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2558 - 06 ต.ค. 2558 16
2559 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ฯและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2559 การจัดทำป้ายนิเทศระดับประถมศึกษาปีท่ี่ 1-3 ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับประถมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 07 มี.ค. 2559 - 07 มี.ค. 2559 4
2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขพัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชา ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 18 เม.ย. 2557 - 21 เม.ย. 2557 32
2559 ฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ต.ค. 2559 - 03 ต.ค. 2559 8
2559 การเขียนข้อสอบที่มีคำตอบถูก 2 ตัวเลือกและPISA LIKE โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 เม.ย. 2559 - 24 เม.ย. 2559 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 Effective learning and teaching of English Chandigarh India 23 ก.ย. 2547 - 23 มี.ค. 2548 1440
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 559  ครูดีเด่นผู้ทำประโยชน์ทางการศึ กษา จากสมาคมสถานศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
2  0 559.01  ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของคุรุสภาเขตพื้นที่ลำปาง เขต 1  เกียรติบัตร
3  16 ม.ค. 2554  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
4  0 552  ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นระดับ เหรียญเงิน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554จากสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสายชั้น,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน Big cleaning day ขั้นตอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน งานสายชั้นมีหน้าที่หลัก ประสานงานกับทุกฝ่าย เกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน ดูแล ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผล นักเรียน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(งานสายชั้น) ขั้นตอน 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)