[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 165
ชื่อ: มาสเตอร์  สุรชัย    คำบุญลือ
ฉายา: เบิ้ม
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 2531  กศบ. พลศึกษา  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ-เนตรนารี
2561 กรรมการ งานลูกเสือ-เนตรนารี
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 กรรมการ งานสายชั้น
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2559 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานกีฬา
2557 ประธานกรรมการ งานกีฬา
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานลูกเสือ-เนตรนารี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานลูกเสือ-เนตรนารี
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (2)
     หน้าที่    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ขั้นตอน 6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ) กำหนดการ ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน)
     หน้าที่    แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ขั้นตอน 6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ) กำหนดการ ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (147)
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   
   6.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
   6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ)
   6.3 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1ก.ค.
   6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ)
   7.กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.2 อบรมวิชาบุกเบิกและระเบียบแถว
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.1 การอบรมลูกเสือจราจร
   6.1 การอบรมลูกเสือจราจร
   6.1 การอบรมลูกเสือจราจร
   6.1 การอบรมลูกเสือจราจร
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 เครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษชุดปี 62
   6.2 อบรมทักษะลูกเสือ จราจร วิชาบุกเบิกและระเบียบแถว
   6.3 อบรมกระโดดหอสูง
   6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ)
   1.1. แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนงานลูกเสือ–เนตรนารี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.7 กิจกรรมทะเบียนลูกเสือ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   
   
   พิธีเปิดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี(การเปิดกองลูกเสือ)
   6.2 กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือ
   6.2 กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือ
   
   
   
   
   
   
   
   งานลูกเสิอนำลูกเสือร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
   งานลูกเสิอนำลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
   การประชุมเพื่อเตรียมจัดค่ายผู้นำ ลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนสภานักเรียน
   ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน)
   ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน)
   
   
   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี
   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี
   ค่ายอบรมนายหมู่,รองนายหมู่ลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6
   สิ้นสุด 6.7 กิจกรรมทะเบียนลูกเสือ
   ค่ายอบรมนายหมู่,รองนายหมู่ลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6
   ค่ายอบรมนายหมู่,รองนายหมู่ลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6
   
   
   
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนงานลูกเสือ เนตรนารี
   
   6.13 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   6.8 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   6.9 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   6.10 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   6.9 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   สิ้นสุด 6.13 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   6.11 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   6.12 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   สิ้นสุด 6.12 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   6.5 กิจกรรมวันวชิราวุธ
   6.16 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   สิ้นสุด 6.16 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   6.15 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   สิ้นสุด กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   สิ้นสุด 6.15 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   6.17 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
   สิ้นสุด 6.17 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
   6.6 กิจกรรมวันปิดกองลูกเสือ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สิ้นสุด 6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ)
   สิ้นสุด
   6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ)
   6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ)
   2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
   สิ้นสุด 7.กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 2 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (2)
 พิธีเปิดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 29 พ.ค. 2562
 งานลูกเสิอนำลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 4 ส.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)