[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 162
ชื่อ: มิส  นภาพรรณ    เตชะกัน
ฉายา: ครูอ๋อย
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 3 /1

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำบ 2540  ครุศาสตร์บัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  ราชภัฏลำปาง 2540  ครุศาสตร์บัณฑิต  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/1
2561 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/3
2555 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 15 ก.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การจัดบอร์ด..และงานสร้างสรรค์ - 0

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2555  ครูดีเด่นของคุรุสภา  เกรียติบัตร
2  16 พ.ย. 2555  หนึ่งแสนครูดี  เกรียติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (6)
   6.7 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   งานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย ขออนุญาตเข้าพบเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย
   กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย
   กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย
   สิ้นสุด 6.7 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ พ่อมูล สิทธิกัน บิดาของมิสปราณี กองดิน ณ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง วันที่ 30 พฤษภาคม 25621 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)