[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 159
ชื่อ: มิส  ฌาณิกา    ธิวงศ์เงิน
ฉายา: อุ๋ย
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network: FB aui chanika
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 /2

รูปภาพ (4)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2561  คบ  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ งานประกันคุณภาพ
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2556 ประธานกรรมการ งานนิเทศการสอนและวิจัยในชั้นเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี 543 - 543 8
- อบรมครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน (CAI) วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง 543 - 543 40

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- พระราชทานระดับประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2553  4 128 32 56 16 ก.พ. 2554 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. รายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของ น.ร. ภาค1/62 ส.11/8/62