[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 156
ชื่อ: มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
ฉายา: จุ๋ม
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูเชียงราย 2537  ปริญญาตรี  ปริญญาบัตร
2  อนุปริญญา  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 2535  ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง  
3    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 2533  ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นกลาง  
4    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 2530  ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นต้น  
5    โรงเรียนบ้านต้นธง 2527    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารวิชาการฝ่ายปฐมวัย
2561 ประธานกรรมการ งานวิชาการฝ่ายปฐมวัย
2560 ประธานกรรมการ วิชาการฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ วิชาการปฐมวัย
2556 กรรมการ งานบริหารแผนก (ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพ (ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานบริหารแผนก (ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 ที่ปรึกษา งานสารสนเทศ (ปฐมวัย)
2555 กรรมการ แผนกปฐมวัย.
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/7

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 30 เม.ย. 2559 - 01 พ.ค. 2559 16
2558 สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ก.ค. 2557 8
2558 “พัฒนาการจัดประสบการเรียนรู้ระดับปฐมวัย” โรงเรียนอนุบาลลำปาง เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ 06 มิ.ย. 2558 - 07 มิ.ย. 2558 16
2558 “พัฒนาการจัดประสบการเรียนรู้ระดับปฐมวัย” ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 12 มิ.ย. 2558 8
2558 เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 19 มิ.ย. 2558 8
2558 ประชุมงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 26 มิ.ย. 2558 8
2558 พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ก.ค. 2559 - 05 ก.ค. 2559 16
2558 เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 23 ก.ค. 2559 8
2558 ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา อาคารมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลฯ 03 ส.ค. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 24
2558 ฝึกจิตภาวนา ห้องฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 8
2558 การผลิตสื่อนวัตกรรม ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 8
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 05 ต.ค. 2558 8
2558 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 10 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 16
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 04 พ.ย. 2558 - 05 พ.ย. 2558 16
2558 Mathematics Under TheStepping Stones Curriculum Mindr Pathana Suksa School 14 พ.ย. 2558 - 15 พ.ย. 2558 16
2558 การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 04 ธ.ค. 2558 8
2558 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ฯและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 8
2558 TheStepping Stones ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 14 ธ.ค. 2558 8
2558 นำเสนอผลงานวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 13 ม.ค. 2559 8
2558 สิทธิมนุษยชนและสันติภาพขั้นก้าวหน้า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ม.ค. 2559 - 05 ม.ค. 2559 16
2557 การจัดการศึกษาของครูผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 19 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 16
2557 การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 20 ก.ย. 2557 8
2557 การทำวิจัยในชั้นเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 30 ก.ย. 2557 8
2557 สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ ห้องภาวนาชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ต.ค. 2557 8
2557 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 8
2557 ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปี ฝ่ายการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 14 ม.ค. 2558 - 15 ม.ค. 2558 8
2557 วิชาการด้านการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ (English) การฝึกออกเสียง ( Phonic Skill ) คณิตศาสตร์ ( Math) และวิทยาศาสตร์ ( Science) เป็นภาษาอังกฤษ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 19 ม.ค. 2558 8
2557 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ( LD) ห้องภาวนาชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ก.พ. 2558 8
2557 อัสสัมชัญสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงใหม่ และโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงใหม่ 2. โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 03 มี.ค. 2558 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อ.เชียงใหม่ 9 ส.ค. 2562
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การเรียนการสอนแบบ STEM ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 31 พ.ค. 2559 - 01 มิ.ย. 2559 2
2558 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 12 มิ.ย. 2558 - 2
2558 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน BSG ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 28 ก.ย. 2558 - 3
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 04 พ.ย. 2558 - 05 พ.ย. 2558 2
2558 การสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 09 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 2

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2548  ครูดีเด่นระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา  เกียรติบัตร
2  28 ม.ค. 2548  ครูดีเด่นประเภทครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง  เกียรติบัตร
3  3 ต.ค. 2548  ครูผู้สอนดีเด่น ระดับก่อนประถมศึกษา ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร
4  10 ก.พ. 2552  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสถาบันนาน 15 ปี  เกียรติบัตร
5  10 ก.พ. 2552  ครูที่อุทิศตน เพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน เป็นเวลา 15 ปี  โล่เกียรติคุณ
6  16 ม.ค. 2554  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
7  3 ต.ค. 2554  ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น โดยสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์และหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ  โล่ประกาศเกียรติคุณ
8  9 ก.ย. 2555  ครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของ สกสค.  เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
9  5 ต.ค. 2556  คุรุสดุดี  เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
10  10 ก.พ. 2557  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสถาบันนาน 20 ปี  เกียรติบัตรและแหวนทองคำ
11  10 ส.ค. 2557  แบบอย่างครูดี เป็นศรีแผ่นดิน  โล่เกียรติยศ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2547  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 59 0 5 ธ.ค. 2548 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2553  4 จตตุถดิเรกคุณาภรณ์ 0 32 0 16 ก.พ. 2554 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารวิชาการฝ่ายปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารวิชาการฝ่ายปฐมวัย
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย   แผนงาน บริหารจัดการฝ่ายปฐมวัย ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาของปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (บริหารฝ่ายปฐมวัย) ขั้นตอน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (71)
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารวิชาการ
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแข่งขันทักษะภายนอก
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกินกรรมบัณฑิตน้อย
   ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา
   สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานวิชาการฝ่ายปฐมวัย
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการในกรจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ฝ่ายปฐมวัย
   กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย
   การจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรุ็ การประกวดสื่อ นวัตกรรม องค์ความรู้และผลงานวิจัย และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
   แข่งขันเล่านิทาน ประกอบท่าทางปฐมวัย ระดับประเทศ
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานแข่งขันทักษะภายนอก
   วางแผนดำเนินงานกับฝ่ายต่างๆ กิจกรรมบัณฑิตน้อย
   กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อย
   สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
   กิจกรรมบัณฑิตน้อย
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอกในปีต่อไป
   ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย
   นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมบัณฑิตน้อยในปีต่อไป
   6.1 กิจกรรมบริหารวิชาการ
   6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
   6.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก
   6.2 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
   6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารวิชาการ
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
รางวัลหนูน้อยนักเล่านิทาน โครงการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14 ณ สำนักหอประชุมแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ วันที่ 17 สิงหาคม 256219 ส.ค. 2562
ฝ่ายปฐมวัย ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนวิชชานารี วันที่ 2 สิงหาคม 25623 ส.ค. 2562
นักเล่านิทานคนเก่ง ตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันเล่านิทาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 27-28 กรกฎาคม 256230 ก.ค. 2562
คุณครูนันทอง เรืองยศ และคุณครูพรพรรณ เทพอุด ครูผู้สอนระดับปฐมวัย รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชื่อผลงาน “สื่อนวัตกรรมเพลงคำเมืองสำหรับเด็กปฐมวัย” วันที่ 11 กรกฎาคม 256212 ก.ค. 2562
กิจกรรม English is fun ระดับปฐมวัย ฝึกอ่านหนังสือ Sight Words Book สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 07.10-07.45 น.4 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)