[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 146
ชื่อ: มิส  ชนาลัย    เจริญเยาว์
ฉายา: อิ้ว
อายุงาน: 23 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล /1

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราฎภัฏลำปาง 2538  คบ  วุฒิบัตร
2  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษโลก 2536  ศศบ  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2561 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2560 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
2559 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล/1
2561 ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล/2
2559 ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล/1
2555 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/3
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/7

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 8
2559 สัมมนาครูและบุคลาการทางการศึกษษก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 8
2559 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 มิ.ย. 2558 - 13 มิ.ย. 2558 16
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 8
2559 เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 8
2559 การฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 8
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ"การผลิตสื่อ และนวัตกรรม" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 8
2559 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2559 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 8
2559 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกันระดับประถม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 8
2559 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ฯแบะการจักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2559 เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 16 ม.ค. 2559 - 16 ม.ค. 2559 8
2557 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 8
2557 เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2557 สัมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2557 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  30 ก.ย. 2557  การประเมิณตามเกณฑ์การยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประเภทสถานศึกษา ในระดับดีเยี่ยม  เกียรติบัตร
2  10 ก.พ. 2558  ครูนานปี  เกียรติบัตร
3  17 ม.ค. 2559  การประเมิณตามเกณฑ์การยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประเภทสถานศึกษา ในระดับดีเยี่ยม  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)