[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 144
ชื่อ: มิส  นิลยา    แสงเมือง
ฉายา: ตุ่น
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 2 /2

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  ราชภัฎลำปาง 2545  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
2561 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4
2555 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 13 ม.ค. 2559 - 13 ม.ค. 2559 8
2559 เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 17 ม.ค. 2559 - 17 ม.ค. 2559 8
2558 เทคนิคการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน โรงแรมรีเจนรอจท์ 11 ม.ค. 2558 - 11 ม.ค. 2558 8
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หอประชุมสุวรรณสมโภช 14 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 16
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 15 ต.ค. 2558 16
2558 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 12 ต.ค. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 8
2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 8
2558 พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ก.ค. 2558 - 05 ก.ค. 2558 16
2558 เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 8
2558 ฝึกจิตภาวนา งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 8
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย 04 พ.ย. 2558 - 05 พ.ย. 2558 16
2558 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับปฐมศึกษาปีที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 8
2558 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2558 อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 8
2557 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 พ.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2557 16
2557 เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจทางด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 07 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 8
2557 เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2557 งานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 8
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 06 ต.ค. 2557 8
2557 การจัดกิจกรรมเพี่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การตัดปะ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย - 3

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2557  รางวัลครูผู้สอนนานปี  เกีรยติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)