[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 139
ชื่อ: มาสเตอร์  สุรพล    น้อยหล่อง
ฉายา: หม้อ
อายุงาน: 24 ปี 7 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 /3

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วท.บ  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2562 กรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2560 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2559 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัยและความประพฤติ
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา,   งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5,   งานนักศึกษาวิชาทหาร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนักศึกษาวิชาทหาร

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (40)
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.2กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.1กิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาจอมพลอำมาตย์เอกฯ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
   6.7กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหารสื่อการสอนและชุดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
   6.11ประชาสัมพันธ์และสรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
   กิจกรรมวางพวงมาลัย
   6.2กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม
   6.1กิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาจอมพลอำมาตย์เอกฯ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
   6.3กิจกรรมพัฒนาฝึก ศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
   6.5กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา
   6.6กิจกรรม รด.จิตอาสา
   6.5กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   6.3กิจกรรมพัฒนาฝึก ศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
   6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม
   6.8กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   6.6กิจกรรม รด.จิตอาสา
   6.7กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหารสื่อการสอนและชุดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
   6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม
   6.4กิจกรรมอบรมยุวชนรักษาดินแดน
   6.9กิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
   6.9กิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
   6.4กิจกรรมอบรมยุวชนรักษาดินแดน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.8กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
   6.11ประชาสัมพันธ์และสรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)