[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 138
ชื่อ: มิส  ทิพยวรรณ    อยู่เพ็ชร์
ฉายา: เปิ้ล
อายุงาน: 25 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎลำปาง 2545  คบ  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ งานจัดซื้อ
2561 กรรมการ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ งานบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ งานบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานจัดซื้อ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/4

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 27 ก.ย. 2557 8
2557 เตรียมความพร้อม สมศ .รอบ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 27 ต.ค. 2557 8
2557 ทบทวนการทำวิศัยทัศน์กลุ่มสาระฯและแผนงานตามโครงสร้าง หอประชุมสุวรรสมโภช 20 ก.ค. 2557 8
2557 โภชนาการอาหารปลอดภัยและสุขภิบาลในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ต.ค. 2557 8
2557 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน 2557 หอประชุมสุวรรสมโภช 08 พ.ค. 2557 24
2557 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่2 หอประชุมสุวรรสมโภช 06 มี.ค. 2558 8
2556 เพศศาสตร์กับเด็กและวัยรุ่น หอประชุมสุวรรสมโภช 15 ธ.ค. 2556 8
2556 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2556 หอประชุมสุวรรสมโภช 13 พ.ค. 2556 16
2555 การวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของรายงานการเงินฯ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 28 ก.ค. 2555 8
2555 วิจัยองค์กรมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน หอประชุมอินเดอฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 22 ก.ย. 2555 8
2555 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2555 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 พ.ค. 2555 16
2555 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2555 หอประชุมอินเดอฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 27 ต.ค. 2555 8
2554 คุณธรรมนำทาง ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2554 8
2554 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2554 ห้องประชุม ACL2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 11 พ.ค. 2554 16
2554 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2554 ห้องประชุม ACL2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 ต.ค. 2554 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  ครูนานปี  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน บริหารจัดการวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงานโครงการ Happy Family Farm ขั้นตอน ดำเนินการโครงการ Happy Family Farm
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (2)
   6.1 กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์
   6.3 กิจกรรมแปรรูปทางการเกษตร
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)