[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 137
ชื่อ: มาสเตอร์  คมสันต์    รางศรี
ฉายา: สันต์
อายุงาน: 25 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /7

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549  ศษ.ม  ปริญญาบัตร
2  ป.บัณฑิต  สถาบันราชภัฏลำปาง 2546  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ใบประกาศนียบัตร
3  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูเชียงราย 2534  ศศ.บ.  ปริญญาบัตร
4    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 2530    ประกาศนียบัตร
5    โรงเรียนบ้านป่าสักน้อย ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 2524    ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ งานห้องสมุด
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย
2557 ประธานกรรมการ งานอภิบาลนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานคณะกรรมการนักเรียน
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมและนันทนาการ,สัมพันธ์ชุมชน
2556 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2556 ที่ปรึกษา งานลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญ
2556 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัย
2556 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพ
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัย
2555 ที่ปรึกษา งานคณะกรรมการนักเรียน
2555 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/4

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึกลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง 23 เม.ย. 2559 - 29 เม.ย. 2559 7 วัน

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (10)
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน. ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน. ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)