[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 135
ชื่อ: มิส  สมพร    ปินตา
ฉายา: แดง
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 1 /2

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2544  ปริญญาตรี  วุฒิการศึกษา
2  ปริญญาตรี  มหาลัยราชภัฏลำปาง 2541  ศิลปศาสตน์  
3  อนุปริญญา  มหาลัยราชภัฏลำปาง 2538    
4    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 2532    
5    โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 2529    
6    โรงเรียนบ้านย่าเป้า 2526    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2556 กรรมการ งานบริหารแผนก (ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานบริหารแผนก (ปฐมวัย)
2555 กรรมการ แผนกปฐมวัย.
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/2
2561 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4
2555 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/7
2552 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 ม.ค. 2559 - 13 ม.ค. 2559 8
2559 เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพฯ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ. เชียงใหม่ 17 ม.ค. 2559 - 17 ม.ค. 2559 8
2558 อบรม"เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ( LD )" จัดโดยวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ก.พ. 2558 - 18 ก.พ. 2558 8
2558 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่และโรงเรียนบ้านเด็ก เชียงใหม่ 03 มี.ค. 2558 - 03 มี.ค. 2558 8
2558 สัมนาเชิงปฏิบัติการ "อัสสัมชัญสู่ความเป็นเลิศ" จัดโดยวิชาการอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8
2558 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 8
2558 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาบลำปางอนุสรณ์เขลางค์รัตน์ 06 มิ.ย. 2558 - 06 มิ.ย. 2558 8
2558 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 8
2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 8
2558 เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 8
2558 ฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฎิบัติการ "การผลิตสื่อนวัตกรรม" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 8
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2558 การเสริมประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 8
2558 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 8
2558 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2558 อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stoncs โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 8
2557 การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ โดยชมรมส่งเสริมภาษาไทย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ. เชียงใหม่ 10 ก.ย. 2557 - 10 ก.ย. 2557 8
2557 การทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 8
2557 ประชุมปฎิบัติการโครงการ "สัมผัสชีวิต จิตสาธารณะ"งานอภิบาลโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ต.ค. 2557 - 01 ต.ค. 2557 8
2557 อบรม " จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่และโรงเรียนบ้านเด็ก เชียงใหม่ 03 มี.ค. 2558 - 03 มี.ค. 2558 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ม.ค. 2558  รางวัล ครูดีเด่น ระดับปฐมวัย  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (3)
   กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย
   สิ้นสุด 6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
   6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)