[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 133
ชื่อ: มิส  วรนุช    ทิพย์เนตร
ฉายา: ครูนุช
อายุงาน: 25 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 3 /3

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎลำปาง 2541  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัย (ปฐมวัย)
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/3
2561 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรม swis ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 15 ก.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559 8
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2558 การศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 08 พ.ค. 2557 16
2558 ทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์กลุ่มสาระฯและแผนงานตามโครงสร้าง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ส.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 8
2558 การเตรียมความพร้อม สมศ.รอบ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2558 การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 8
2558 การทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 8
2558 ประะชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ"สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ต.ค. 2557 - 01 ต.ค. 2557 8
2558 การพัฒนาครูระดับปฐมวัย ในการเรียนดนตรี (เปียโนไฟฟ้า) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2558 อบรมการจัดกิจกรรมะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 8
2558 อบรมเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ก.พ. 2558 - 18 ก.พ. 2558 8
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 หัวข้อ "อัสสัมชัญสู่ความเป็นเลิศ" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8
2558 การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้ Rosettastone Classroom เป็นสื่อ 19.5

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ประเทศเวียตนาม 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  22 ม.ค. 2556  ครูระดับปฐมวัยดีเด่น การศึกษาเอกชน  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2546  ที่ 5 120 20 90 7 ม.ค. 2547 ใบประกาศนียบัตร
5 ธ.ค. 2552  ที่ 4 126 17 57 22 ม.ค. 2553 ใบประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (1)
   6.10 กิจกรรมวันวิชาการ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)