[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 130
ชื่อ: มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
ฉายา: กาญจน์
อายุงาน: 24 ปี 7 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 1 /5

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ 2536  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2554 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2554 กรรมการ งานบริหารทั่วไปแผนกปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/5
2561 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/1
2555 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/5

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมระบบ SWIS ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศืกษาปีที่1-3 15 ก.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559 8
2559 อบรมเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 ม.ค. 2559 8
2558 อบรมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 16
2558 อบรมเรื่องพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 มิ.ย. 2558 8
2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลเพื่อเข้าสู่ประชมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 มิ.ย. 2558 8
2558 อบรมเรื่องเทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 ก.ค. 2558 8
2558 ฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 8
2558 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกา การผลิตสื่อและนวัตกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 05 พ.ย. 2558 16
2558 อบรมเรื่องการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ธ.ค. 2558 8
2558 อบรมเรื่องเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 ธ.ค. 2558 8
2557 อบรมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2557 การอบรมเรื่องเตรียมความพร้อมสมศ.รอบ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 8
2557 อบรมเรื่องเทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 ส.ค. 2557 - 23 ส.ค. 2557 16
2557 อบรมการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 8
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 8
2557 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาครูกลุ่มย่อย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 24
2557 อบรมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 8
2557 ประชุมปฏิบัติการกิจกรรมสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 ม.ค. 2558  ครููดีเด่นระดับปฐมวัยปีการศืกษาปีพ.ศ2558  
2  10 ต.ค. 2559  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (2)
   6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาสา
   สิ้นสุด 6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาสา
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)