[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 129
ชื่อ: มิส  ภาริณี    อินต๊ะจักร์
ฉายา: ภา
อายุงาน: 25 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 3 /5

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูราชภัฏลำปาง 2546  คบ  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูลำปาง 2537    ใบรับรองคุณวุฒิ
3  ปกศ.สูง  วิทยาลัยครูลำปาง 2529    ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2561 ประธานกรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2554 กรรมการ งานวิชาการแผนกปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/5
2561 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/6
2555 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/6

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 เรื่อง การจัดการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 1 วัน
2559 เรื่อง เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 1 วัน
2559 เรื่อง สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 1 วัน
2559 เรื่อง สัมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2557 หอประชุมสุวรรณสมโภช 08 พ.ค. 2557 - 08 พ.ค. 2557 1 วัน
2559 เรื่อง สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 1 วัน
2559 เรื่อง อบรบวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 1 วัน
2559 เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรัยนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 1 วัน
2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 2 วัน
2559 เรื่อง การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 04 ธ.ค. 2558 1 วัน
2559 เรื่อง เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบกราณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 23 ก.ค. 2558 1 วัน
2559 เรื่อง สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หอประชุมสุวรรณสมโภช 14 พ.ค. 2558 1 วัน
2559 เรื่อง อบรบเชิงปฎิบัตการ การผลิตสื่อและนวัตกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 1 วัน
2559 เรื่อง สื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 พ.ค. 2558 1 วัน
2559 เรื่อง อบรบเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 14 ธ.ค. 2558 1 วัน
2559 เรื่อง ฝึกจิตภาวนา ห้องฝึกจิตภาวนาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 1 วัน
2559 เรื่อง พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 12 มิ.ย. 2558 1 วัน
2559 เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 19 มิ.ย. 2558 1 วัน
2559 เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย 13 ม.ค. 2559 1 วัน
2559 หลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 19 มิ.ย. 2559 1 วัน

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2552  ครูสถาบันมานาน 15 ปี  เกียรติบัตร
2  9 ก.พ. 2555  ครูดีเด่น  เกียรติบัตร
3  16 พ.ย. 2555  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
4  10 ก.พ. 2557  ครูสถาบันมานาน 20 ปี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2546  ที่ 5 0 0 0 0 ประกาศนียบัตร
5 ธ.ค. 2552  ที่ 5 0 0 0 0 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3,   ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (3)
   กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
   สิ้นสุด 6.8 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน
   6.8 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)