[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 126
ชื่อ: มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล
ฉายา: ไก่
อายุงาน: 25 ปี 6 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 /2

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนาฏศิลป์
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนาฏศิลป์
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/4

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2558 อบรมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 17 พ.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2557 8
2558 อบรมกิจกรรม วัยใสใส่ใจสุขภาพ และ safesex โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 ก.ค. 2557 - 08 ก.ค. 2557 8
2558 อบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบที่สี่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2558 อบรมโครงการ ธรรมนำทางสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ก.ย. 2557 - 06 ก.ย. 2557 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2557 - 29 ก.ย. 2557 8
2558 สัมนาเชิงปฏิบัติการ อัสสัมชัญลำปางสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2557 - 06 มี.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนาฏศิลป์,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนาฏศิลป์,   งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนาฏศิลป์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนาฏศิลป์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)