[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 124
ชื่อ: มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์
ฉายา: ซุ้ย
อายุงาน: 25 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 /6

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2535  ปริญญาตรื  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 swis โรงเรียนอัสัสมชัญลำปาง 02 ก.ย. 2559 2
2559 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผลการเรียน ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ม.ค. 2557 - 19 ม.ค. 2557 16
2559 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการประเมินผลแนวใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 มี.ค. 2557 - 02 มี.ค. 2557 16
2559 บูรณาการด้วยโครงงานในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 11 ต.ค. 2556 - 12 ต.ค. 2556 16
2559 เพศศาสตร์ศึกษากับเด็กและวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 ธ.ค. 2556 - 15 ธ.ค. 2556 8
2559 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน 1/2556 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 16
2559 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557
2559 เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2559 นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 มิ.ย. 2557 - 15 มิ.ย. 2557 16
2559 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2559 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8
2559 นวัตกรรมสำคัญในการจัดกาิจิรเรียนรู้และบทบาทครูยุคดิจิตอล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 มิ.ย. 2558 - 14 มิ.ย. 2558 16
2559 ฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2558 - 06 ต.ค. 2558 8
2559 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ฯและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2559 การจัดทำป้ายนิเทศระดับประถมศึกษาปีท่ี่ 1-3 ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับประถมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 07 มี.ค. 2559 - 07 มี.ค. 2559 8
2559 กระบวนการคิดาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษ โรงแรมเชียงม่ใหม่ภูคำ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงให 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 8
2559 ีสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 8
2559 การศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 16
2559 ธรรมนำทางสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ก.ย. 2557 - 06 ก.ย. 2557 8
2559 Participated in the English for Teaching Course Lampang Rajabhat University 04 ต.ค. 2557 - 18 ต.ค. 2557 112
2559 สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 16
2559 สิทธิมนุษยชนและสันติภาพขั้นก้าวหน้า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 16
- อบรม swis ห้องคอมแผนกประถม 543 - 543 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 Research on the status of training and education Le Thi Hong Gum Secondary School Da Nang City Vietnam 15 ต.ค. 2556 - 15 ต.ค. 2556 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2010 ก.พ. 553  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ใบประกาศนียบัตร
2  16 ม.ค. 2556  หนึ่งแสนครูดี  เอกสาร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)