[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 123
ชื่อ: มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก
ฉายา: บี้
อายุงาน: 25 ปี 7 เดือน 19 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.บัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2551  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
2  ปกศ.สูง  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง 2544  วุฒิบัตรวิชาชีพครู  
3    สถาบันราชภัฏลำปาง 2535  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
4  อนุปริญญา  สถาบันราชภัฏลำปาง 2533  อนุปริญญา (อ.วท.)  
5    โรงเรียนเขลางค์นคร 2530  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
6    โรงเรียนลำปางกัลยาณี 2527  มัธยมศึกษาตอนต้น  
7    โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 2524  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2562 กรรมการ งานกีฬา
2562 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2562 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2562 กรรมการ งานสายชั้น
2561 กรรมการ งานทะเบียนและสถิติ
2560 ประธานกรรมการ งานศูนย์ผลิตเอกสาร
2560 กรรมการ ฝ่ายธุรการ
2559 ประธานกรรมการ งานศูนย์ผลิตเอกสาร
2558 ประธานกรรมการ งานศูนย์ผลิตเอกสาร
2557 ประธานกรรมการ งานศูนย์ผลิตเอกสาร
2556 ประธานกรรมการ งานผลิตเอกสาร
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานบุคคล
2555 ประธานกรรมการ งานผลิตเอกสาร
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 8
2559 อบรมการใช้โปรแกรม "SWIS" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ก.ค. 2559 - 01 ก.ค. 2559 1
2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 27 ส.ค. 2559 - 05 ก.ย. 2559
2558 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ในองค์กรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 8
2558 หลักสูตรเทคนิดการสร้างทีมงานที่ดี TEPE ออนไลน์ 03 มี.ค. 2559 8
2558 หลักสูตรเทคนิคการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ TEPE ออนไลน์ 06 มี.ค. 2559 8
2558 หลักสูตรการพัฒนาการคิดขั้นสูง TEPE ออนไลน์ 07 มี.ค. 2559 8
2558 หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร TEPE ออนไลน์ 08 มี.ค. 2559 8
2558 ฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 ต.ค. 2558 8
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558
2557 ทบทวนจัดทำวิสัยทัศน์กลุ่มสาระฯ และแผนงานตามโครงสร้าง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 ก.ค. 2557
2557 สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ต.ค. 2557
2557 สัมมนาครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2557 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558
2556 การเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยใช้เทคนิค AI โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556
2556 เพศศาสตร์ศึกษากับเด็กและวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 ธ.ค. 2556 8
2556 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 16
2555 เทคนิคการให้บริการ ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมสัมมนา MT&C. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2555
2555 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2556 - 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 07 ก.ค. 2555 - 08 ก.ค. 2555
2555 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 22 ก.ย. 2555 - 23 ก.ย. 2555
2554 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 แห่งมาตรฐานคุณภาพ และความร่วมมือ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 11 พ.ค. 2554 - 12 พ.ค. 2554
2554 เทคนิคการสอน และสมองกับการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 พ.ค. 2554 - 14 พ.ค. 2554
2554 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดอารามหลวง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 25 มิ.ย. 2554
2553 การทำงานเป็นทีม ตัว หัวใจ และความคิด (Team Building with Heart and Head) สวนพฤกษาศาสตร์ ทวีชล จ.เชียงใหม่ 10 พ.ค. 2553 - 11 พ.ค. 2553
2553 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553 และมาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 มิ.ย. 2553 - 20 มิ.ย. 2553
2553 สัมมนา เรื่อง "วิจัยหน่วยงาน" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 25 ก.ย. 2553 - 26 ก.ย. 2553
2553 อบรมคุณธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ต.ค. 2553
2553 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 ต.ค. 2553 - 20 ต.ค. 2553
2552 เสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต กลุ่ม 2 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 07 ส.ค. 2552 - 09 ส.ค. 2552
2552 อบรมการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จ.ลำปาง 25 ก.ค. 2552 - 26 ก.ค. 2552
2552 อบรม มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 03 ต.ค. 2552
2552 โครงการธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2552 - 07 ต.ค. 2552
2552 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 11 ต.ค. 2552 - 12 ต.ค. 2552
2552 การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อพลังขับเคลื่อนสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 ต.ค. 2552 - 21 ต.ค. 2552
2552 การสุขาภิบาลอาหาร โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย "Clean Foof Good Taste" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 07 พ.ย. 2552
2551 สัมมนาเรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 พ.ค. 2551
2551 อบรม "Visionary Leadership" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 มิ.ย. 2551
2551 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2551 - 07 ต.ค. 2551
2551 ภาษาอังกฤษ "The twelve-hour Practical English Training and passes all the requirements of the training in good standing" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 ต.ค. 2551 - 11 ต.ค. 2551 12
2551 อบรม "โปรแกรม E-office" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 พ.ย. 2551 - 07 พ.ย. 2551
2551 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 มี.ค. 2552
2551 อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 มี.ค. 2552 - 16 มี.ค. 2552
2550 การใช้โปรแกรม Microsoft word 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 22 ก.ย. 2550 - 26 ก.ย. 2550
2550 อบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการคุณธรรมนำทาง วัดสุขสวัสดิ์ อ.เมือง จ.ลำปาง 09 ต.ค. 2550 - 10 ต.ค. 2550
2550 ภาษาอังกฤษ "Basic English Course" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 22 ต.ค. 2550 - 26 ต.ค. 2550 15
2550 การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่เน้นการมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 19 ม.ค. 2551
2550 การสอนแบบผสมผสานโดยสื่อคอมพิวเตอร์ (Blended Learning) ห้องประชุมชั้น 1 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏลำปาง 26 ม.ค. 2551
2549 อบรมปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมนำทาง สำนักปฏิบัติธรรม วัดบรรพตสถิต จ.ลำปาง 12 ต.ค. 2549 - 13 ต.ค. 2549
2548 อบรมหลักการปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมนำทาง สำนักปฏิบัติธรรม วัดบรรพตสถิต จ.ลำปาง 10 ต.ค. 2548 - 13 ต.ค. 2548
2547 ปฏิบัติธรรม โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 1 11 ส.ค. 2547 - 13 ส.ค. 2547
2547 อบรม ค่ายกิจกรรมตามรอยนักบุญมงฟอร์ต ศูนย์สังฆมณฑลคาทอลิกเชียงใหม่ 10 ม.ค. 2548 - 17 ม.ค. 2548
2545 การใช้งานอินเตอร์เน็ต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 เม.ย. 2546 10
2544 ถอดรหัสการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 พ.ค. 2544
2544 การประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมงฟอร์ต จ.เชียงใหม่ 20 ส.ค. 2544 - 21 ส.ค. 2544
2543 การปฏิรูปการศึกษากับโรงเรียนเอกชน โรงแรมลำปางเวียงทอง 22 ก.ค. 2543
2543 การบรรเทาสาธารณภัยและการจราจร โรงเรียนตำรวจภูธร 5 24 ก.ย. 2543
2543 การจัดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางชุมชน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 24 ก.พ. 2544 - 25 ก.พ. 2544
2543 สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2542 English Communicative Skills Training โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 11 พ.ค. 2542 6
2542 การเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนางานโดยใช้แฟ้มสะสมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 28 พ.ย. 2542 6
2542 อบรมและร่วมฝึกกระโดดหอสูง โรงเรียนตำรวจภูธร 5 อ.ห้างฉัตร จ.เชียงใหม่ 06 มี.ค. 2543 3
2542 English Communicative Skills Training II โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 26 มี.ค. 2543 - 28 มี.ค. 2543 18
2541 MS PowerPoint97 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ก.พ. 2542 5
2541 SMS โปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 3
2541 การจัดทำแฟ้มสะสมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 28 พ.ย. 2542 6
2540 มัลติมีเดีย CAI ใกล้หรือไกล Internet โรงเรียนหอวัง 29 ม.ค. 2540 - 30 ม.ค. 2540 12
2540 จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ เชียงใหม่ 18 มี.ค. 2541 - 19 มี.ค. 2541 12
2539 เทคนิคการดูแล/ซ่อมบำรุงเครื่อง Copy Print โรงแรมลำปางเวียงทอง 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาต่อต่างประเทศ เมืองอิโลอิโล่ ประเทศฟิลิปปินส์ 01 มี.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2557 720 133.jpg
2557 งานด้านธุรการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 14 พ.ย. 2557 - 14 พ.ย. 2557 8
2554 การจัดการเรียนการสอน LE THI HONG GAM SECONDARY SCHOOL ณ ประเทศเวียดนาม 05 ต.ค. 2554 0
2552 สมุนไพรและการผลิตยาสมุนไพร ลำปางรักษ์สมุนไพร อ.เมือง จ.ลำปาง 20 พ.ย. 2552 0
2550 การจัดการศึกษา โรงเรียนสัตยาไส ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 20 ก.ย. 2550 - 21 ก.ย. 2550 0
2550 การจัดการเรียนรู้แบบ Constructionism โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 26 มี.ค. 2551 0
2550 การจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism โรงเรียนบ้านสาขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 26 มี.ค. 2551 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 ธ.ค. 544  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ไม่มีวันขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2553  เกียรติบัตร
2  2009 ก.พ. 553  เกียรติบัตรครูนานปี 15 ปี  เกียรติบัตร, โล่
3  16 พ.ย. 2555  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตรจากคุรุสภา
4  10 ก.พ. 2557  ครูนานปี 20 ปี  เกียรติบัตร และแหวนทองคำ หนัก 2 สลึง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2003  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 120 20 87 9 ม.ค. 2004 ประกาศนียบัตร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
5 ธ.ค. 2009  4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 126 17 43 22 ต.ค. 2010 ประกาศนียบัตร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารแผนกปกครอง,   งานสายชั้น,   งานกีฬา,   งานระเบียบวินัย,   งานบริหารแผนกกิจกรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระเบียบวินัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกกิจกรรม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (8)
   3.
   4.
   5.
   6.
   6.1
   2.
   1.
   1....
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)