[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 122
ชื่อ: มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ
ฉายา: แต๋นตุ้ย
อายุงาน: 25 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูลำปาง 2537  ครูศาสตร์บัญฑิต  ใบปริญญา

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- หลักสูตร swis โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 18

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- เวียดนาม ประเทศเวียดนาม - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 558  โลห์ครูนานปี 15 ปี  โลห์และใบประกาศ
2  10 ก.พ. 2557  รับแหวนครูนานปีครบ20ปี  แหวน รูปภาพ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)