[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 112
ชื่อ: มิส  กาญจนา    สุพรรณคง
ฉายา: นาย
อายุงาน: 26 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network: FB: กาญจนา สุพรรณคง
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 /2

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  หนังสือรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา 2534  ครุศาสตร์บัณฑิต  ใบรายงานผลการเรียน
3    โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 2531  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใบรายงานผลการเรียน
4    โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 2529  มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบรายงานผลการเรียน
5    โรงเรียนวัดศรีล้อม 2527  ประถมศึกษา  ใบรายงานผลการเรียน

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานแนะแนว จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 4 มิถุนายน 25625 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)