[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 111
ชื่อ: มิส  วนิดา    สังขรัตน์
ฉายา: ตู่
อายุงาน: 26 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 1 /6

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2539  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 2535    เกียรติบัตร
3    โรงเรียนพะหฤทัยคอนแวนต์ 2532    เกียรติบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/6
2561 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/2
2555 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/1
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/2

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 8
2559 เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ก.พ. 2558 - 18 ก.พ. 2558 8
2559 สัมมนาเชิงปฎิบัติการอัสสัมชัญสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8
2559 สัมมนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 16
2559 การทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 8
2559 เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 8
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 8
2559 ฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 8
2559 การผลิตสื่อและนวัตกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 8
2559 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2559 การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 8
2559 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปี่ที่1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 8
2559 พระสันตะปาปาฟรังซิสกับชีวิตคริสตชน โรงเรียนเรยีนาเชลีจังหวัดเชียงใหม่ 05 ก.ย. 2558 - 05 ก.ย. 2558 8
2559 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์และกรจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2559 การสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 8
2557 ประชุมปฏิบัติการ โครงการสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ต.ค. 2557 - 01 ต.ค. 2557 8
2557 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไม่สมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
0  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 126 17 58 0 ประกาศนียบัตร
5 ธ.ค. 2012  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 119 299 95 0 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (7)
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ดำเนินการติดต่อวิทยากรและทำจดหมายเชิญกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
   กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย
   กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย
   ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
   นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป
   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)