[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 110
ชื่อ: มิส  ศรทิพย์    คิดอ่าน
ฉายา: นุช
อายุงาน: 25 ปี 7 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล /3

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  อนุปริญญา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ใบประกาศ
2    โรงเรียนลำปางกัลยาณี 2534  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใบวุฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2561 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2560 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
2559 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย เตรียมอนุบาล/3
2561 ครูผู้ช่วย เตรียมอนุบาล/2
2555 ครูผู้ช่วย เตรียมอนุบาล/2
2553 ครูผู้ช่วย เตรียมอนุบาล/2
2552 ครูผู้ช่วย เตรียมอนุบาล/2

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 8
2559 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 8
2559 อบรมเทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 8
2559 อบรมฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 8
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อและนวัตกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 8
2559 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2559 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 8
2559 อบรมสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ฯ และการจัดการเรียรรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2559 อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 8
2558 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 8
2558 อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 8
2557 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 08 พ.ค. 2557 8
2557 อบรมเทคนิคการสอนเด็กระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนพินิจวิทยา โรงเรียนพินิจวิทยา 23 ก.ค. 2557 - 24 ก.ค. 2557 16
2557 อบรมเตรียมความพร้อม สมศ. รอบ 4 ณ อาคารสุวรรณสมโภชน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2557 อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระด้บปฐมวัย 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 8
2557 ประชุมปฏิบัติการโครงการสัมผัสจิตชีวิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ต.ค. 2557 - 01 ต.ค. 2557 8
2557 สัมมนาครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 06 ต.ค. 2557 8
2557 อบรมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ไม่สมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 8
2557 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงแรมบุษย์น้ำทอง 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 8
2557 อบรม การฝึกการเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( 0 - 7 ) ปี โรงแรมลีเจ้นท์ลอรด์ 17 ม.ค. 2558 - 18 ม.ค. 2558 16
2557 การฝึกอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย( 0-7) ปี โรงแรมลีเจ้นท์ลอรด์ 24 ม.ค. 2558 - 25 ม.ค. 2558 16
2557 อบรม เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ( LD ) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ก.พ. 2558 - 18 ก.พ. 2558 8
2557 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อัสสัมชัญสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ส.ค. 2548  โรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่  ใบประกาศ
2  30 เม.ย. 2550  ครูแกนนำ การปฏิรูปการเรียนรู้  เกียรติบัตร
3  10 ก.พ. 2552  รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ" English is alive."  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)