[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 109
ชื่อ: มิส  คนึงนิจ    แก้วกิติ
ฉายา: แต๋น
อายุงาน: 26 ปี 2 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทย่าลัยราชภัฏลำปาง 2554  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2538  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2559 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล
2555 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรและการสอน
2555 ประธานกรรมการ งานนิเทศการสอนและวิจัยในชั้นเรียน
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การเขียนข้อสอบที่มีคำตอบถูก 2 ตัวเลือก 23 เม.ย. 2559 - 24 เม.ย. 2559
2558 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการจัดทำคลังข้อสอบ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1-5 จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการจัดทำคลังข้อสอบ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1-5 จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  9 ก.พ. 2554  การพัฒนาเกณฑ์ประเมินงานส่งเสริมวิชาการตามมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร
2  9 ก.พ. 2555  ผู้นำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษา ในการประกวดการแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1  โล่เกียรติคุณ
3  7 ก.พ. 2556  รางวัลเกียรติยศครูนานปี (20 ปี) ปีการศึกษา 2555  
4  5 พ.ย. 2557  รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557  เกียรติบัตร,เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวัดและประเมินผล,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (57)
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
   6.4 การจัดทำเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติม
   6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี
   6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน
   6.5 การทดสอบระดับชาติ
   6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อ พัฒนาทักษะวิชาชีพตำมหน้าที่ปฏิบัติของ บุคลากรในหน่วยงาน
   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1............................. 2.2 .............................
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5
   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1............................. 2.2 .............................
   สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.4 การจัดทำเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติม
   สิ้นสุด 6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน
   สิ้นสุด 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
   6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี
   สิ้นสุด 6.5 การทดสอบระดับชาติ
   6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อ พัฒนาทักษะวิชาชีพตำมหน้าที่ปฏิบัติของ บุคลากรในหน่วยงาน
   สิ้นสุด 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แม่จันทร์ศรี ใจเดียว มารดาของ มิสคนึงนิจ แก้วกิติ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 13 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 26 กรกฎาคม 256226 ก.ค. 2562
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 24 กรกฎาคม 256224 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)