[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 106
ชื่อ: มิส  สมนึก    หนสมสุข
ฉายา: นึก
อายุงาน: 26 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยราชบัฏลำปาง 2539  ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานอนามัย
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานอนามัย
2558 กรรมการ งานบริหารทั่วไป
2555 กรรมการและเลขานุการ งานพยาบาล
2555 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ผู้มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมในโครงการ ธรรมนำทางสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ก.ย. 2557 - 06 ก.ย. 2557 8
2558 อบรมสัมมนา 06 ต.ค. 2558
2558 อบรมสัมมนาปิดภาคเรียนโดยฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2557 8
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2558 การอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่ 3 ส.ค. 57 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 8
2558 อบรม เรื่อง โภชนาการอาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลในโรงเรียน โดยอาจารย์ธัญชนก คำแสน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงยิมเนเซียม 03 ต.ค. 2557 4
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวน จัดทำวิสัยทัศน์ กลุ่มสาระฯ และแผนงานตามโครงสร้าง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 ก.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)