[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1052
ชื่อ: ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
ฉายา: บุ๊ค
อายุงาน: 0 ปี 3 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2549  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 ประธานที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ
2562 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   ผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ผู้อำนวยการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (7)
 ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 3 ก.ค. 2562
 ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ ห้องผู้อำนวยการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 15 ก.ค. 2562
 Visit of Rev. Bro. Pratap Reddy, Assistant General of Montfort Brothers of St. Gabriel, to Assumption College Lampang. 18 ก.ค. 2562
 ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 23 ก.ค. 2562
 ผู้อำนวยการ และผู้บริหารจากสถาบันภาษาขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือความร่วมมือกับผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 24 ก.ค. 2562
 ทีมงาน swis เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบ swis ณ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี (ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน) วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 30 ก.ค. 2562
 การประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2562 (ทีมงานส่วนกลาง ) วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี (ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน) 14 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)