[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 104
ชื่อ: มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
ฉายา: นุช
อายุงาน: 26 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network: Thanwarat Chomchuen
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูเชียงใหม่  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2562 กรรมการ งานกีฬา
2561 กรรมการ งานแนะแนว
2561 กรรมการ งานคณะกรรมการนักเรียน
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ งานแนะแนว
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ งานดนตรี/การแสดง
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานเพศศาสตร์ศึกษา
2558 กรรมการ งานฝึกความเป็นผู้นำ
2557 กรรมการ งานสารสนเทศ
2557 ประธานกรรมการ งานเพศศาสตร์ศึกษา
2557 ประธานกรรมการ งานฝึกความเป็นผู้นำ
2555 กรรมการ งานบุคคล
2555 กรรมการ งานสารสนเทศ
2555 กรรมการ งานแนะแนว
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การประชุมปฏิบัติการ “ การใช้โปรแกรมระบบ SWIS ” ห้องคอมพิวเตอร์อาคารรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- สัมมนาทางวิชาการและชมนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 543 - 543 8
- ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลส์ โรงแรมแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกองทุนให้กู้ยืม ( กยศ. ) 543 - 543 8
- อบรมหลักสูตรสร้างทีมด้วยหัวใจและความคิด สวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่ 543 - 543 20
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 543 - 543 16
- ประชุมสัมมนา เรื่องกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน คุณภาพการศึกษา พ.ศ 2553 และมาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบที่สาม ( พ.ศ. 2554 – 2558 ) ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 543 - 543 8
- ประชุมเรื่อง การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องประชุมโรงเรียนลำปางกัลยาณี 543 - 543 5
- โครงการอบรมสำหรับอาจารย์แนะแนว “การสร้าง Competency ของระบบแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน โดยใช้หลักการจัดการความรู้” โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 543 - 543 16
- การอบรมสัมมนา เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการสอน ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 543 - 543 20
- การประชุมสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปี 2553 ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปาง 543 - 543 8
- ประชุมสัมมนาระบบและกลไกลการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องประชุมเจนิวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ 543 - 543 8
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 543 - 543 16
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดผล ตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 543 - 543 16
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมนำทาง” ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 543 - 543 8
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2553 “เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ” ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 543 - 543 16
- ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministy )ครั้งที่ 2/2553 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง 543 - 543 16
- สัมมนา”ยุคปริญญาล้นประเทศ เลือกเรียนอย่างไร หางานง่าย รายได้สูง” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมจัดหางาน และสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 543 - 543 8
- ค่ายเยาวชน ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 12 โดยมูลนิธิคณะ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน จ.มุกดาหาร และ 543 - 543 80
- สัมมนาทางวิชาการ ครูแนะแนว เรื่อง “แนะแนวอย่างไร ให้ได้ผลกับ Admission ” ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต กรุงเทพ ฯ 543 - 543 12
- ประชุมสัมมนาผู้บริหาร/ ผู้ปฏิบัติงานกองทุน / สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2554 ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 543 - 543 8
- ประชุมครูแนะแนว เรื่องการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมโรงเรียนลำปางกัลยาณี 543 - 543 5

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ดูงานด้าน “ศาสนสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 ” วัดพุทธ : มัสยิด : โบสถ์คริสต์ ในชุมชน ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร - 543
- ศึกษาดูงานด้าน “หลักสูตรธุรกิจการบิน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกทม:ศูนย์หัวหิน - 543
- ดูงานทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 543
- ดูงาน “กิจกรรมเปิดบ้านบริหารธุรกิจ” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 543
- ดูงานด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรม - 543
- ดูงานทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 543
- ชมนิทรรศการ “Maejo Open Day” เผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 543
- ดูงานในโครงการ “ค่ายดาราศาสตร์สัญจร” องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ท้องฟ้าจำลอง - 543
- ชมนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 543
- เป็นกรรมการการตัดสิน การแข่งขัน ความสามารถนักเรียน ด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2553 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ห้องแนะแนว โรงเรียนลำปางกัลยาณี - 543
- ค่ายทัศนศึกษาสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ในโครงการ “ค่ายดาราศาสตร์สัญจร” พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2010 ก.ค. 546  ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทดแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2553 สาขาด้านการศึกษา มอบรางวัล โดย หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  โล่และเกียรติบัตร จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ
2  2005 ต.ค. 548  ผลงานด้านงานวิจัยในชั้นเรียนและได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในวันครูโลก วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2548  เกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
3  2004 ต.ค. 550  ครูดีเด่น ประเภทครูเจ้าหน้าที่  เกียรติบัตรจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
4  2004 ก.พ. 557  ครูดีเด่น ฝ่ายสนับสนุนการสอน  เกียรติบัตรจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2009  ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 126 1701 47 5 ธ.ค. 2009 เอกสารรางวัลพระราชทายเครื่องราชโดยสำนักพระราชวัง

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกีฬา,   งานบริหารแผนกกิจกรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกกิจกรรม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (376)
   .แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   .ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   .กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1........... 4.1.2.............. 4.1.3 ...... 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1........... 4.1.2.............. 4.1.3 ...... 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บัญชี-งบประมาณ ครั้งที่.................................
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บัญชี-งบประมาณ ครั้งที่.................................
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1กิจกรรมงานบริหารแผนกกิจกรรม
   6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ
   6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก
   6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์
   6.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต Stack
   6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ
   6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก
   6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์
   6.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต Stack
   6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ครั้ง
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกีฬา
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู
   6.1กิจกรรมงานบริหารแผนกกิจกรรม
   6.10 กิจกรรมวันเด็ก
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.16 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
   6.1 กิจกรรมบริหารแผนกกิจกรรม
   6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู (13 มิ.ย. 62)
   6.1 กิจกรรมบริหารแผนกกิจกรรม
   6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู (13 มิ.ย. 62)
   6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62)
   6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 ก.ค. 62)
   6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62)
   6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62)
   6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62)
   6.8 กิจกรรมวันลอยกระทง (ไม่จัดกิจกรรม)
   6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019
   6.11 กิจกรรม Charity Night 2019
   6.12 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3
   6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6
   6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
   6.15 โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (งดจัดกิจกรรม)
   6.17 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารแผนกกิจกรรม
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.6 โครการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญคัพ มีการแข่งขัน 3 กีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอลและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
   6.7 โครงการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ครเบรียลฯ
   6.8 โครงการกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
   6.9 โครงการเสริมกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณนักกีฬา
   ุ6.10 โครงการจัดทำเสื้อนักกีฬา ตัวแทนโรงเรียน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   การพัฒนาบุคลากร
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   สิ้นสุด .แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ
   การฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมนักกีฬา
   สิ้นสุด .ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด .กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1........... 4.1.2.............. 4.1.3 ...... 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1........... 4.1.2.............. 4.1.3 ...... 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   ดำเนินการพัฒนาบุคลากร
   ดำเนินการตามรายการการแข่งขัน
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   การฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมนักกีฬา
   ดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครูทุกระดับชั้น
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ
   ดำเนินกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   ดำเนินการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละชั้น
   ดำเนินการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละชั้น
   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภท กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาแชร์บอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาวอลเลย์บอล
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   จัดกิจกรรมรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยจัดกิจกรรมมุมรักการอ่าน การแข่งขันตอบปัญหา การเขียนเรียงความ และการวาดภาพระบายสี
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   เรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดดอกไม้รูปปั้นท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต
   กำกับติดตามงานวันนักบุญหลุยส์มารีกรีญองเดอมงฟอร์ตครั้งที่ 1
    พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา
   กำกับติดตามงานวันนักบุญหลุยส์มารีกรีญองเดอมงฟอร์ตครั้งที่ 2
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   ประชาสัมพันธ์การออกแบบเสื้อกีฬาสี 2019
   ฝึกซ้อมกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล และบาสเกตบอล
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างศิษย์เก่ากับนายกสมาคมศิษย์เก่า
   ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับสายชั้น ครั้งที่ 1
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ
   เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ
   จัดกิจกรรม พิธีถวายพระพร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
   จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี วันอัสสัมชัญ
   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสแม่พระรับเกียรติ ยกขั้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
   ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการดำเนินการเรื่องทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน
   มีการประชุมพ่อสีแม่สีเพื่อจัดเตรียมงานกัฬาเข็มแดงเกมส์
   ประชุมคณะกรรมการประกวดออกดแบบเสื้อและเหรียญรางวัล
   ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ
   ฝึกซ้อมกีฬา ตามชนิดกีฬาที่มีการแข่งขัน
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   เสร็จสิ้นการแข่งขันทุประเภท
   พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬา stack
   การแข่งขันกีฬาของครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
   กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาสี ได้แก่ ฝึกซ้อมร้องเพลง ฝึกซ้อมกีฬา ฝึกซ้อมกองเชียร์ พาเหรอ และเชียร์รีดเดอร์กีฬา
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   ฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาเข็มแดงวันสุดท้าย
   ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2
   การแข่งขันกีฬาประเภทลาน
   การแข่งขันกีฬาเข็มแดงเกมส์ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
   การแข่งขันกีฬาเข็มแดงเกมส์ระดับอนุบาล
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   การแข่งขันกีฬา stack ภาคเรียนที่ 2
   จัดพิธีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   ดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019
   จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเด็ก วันครู
   แข่งขนกีฬาอัสสัมชัญคัพ ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอลแลับาสเกตบอล
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ
   เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   ดำเนินกิจกรรม Charity night 2019
   ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 3
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   ดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   จัดกิจกรรม พิธีกราบบูรพาจารย์ ม.3
   ฝึกซ้อมต่อเนื่องจนถึงภาคเรียนที่ 2
   ดำเนินกิจกรรม พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ม.6
   เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาทุกประเภทชนิดกีฬา
   สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บัญชี-งบประมาณ ครั้งที่.................................
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บัญชี-งบประมาณ ครั้งที่.................................
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.1กิจกรรมงานบริหารแผนกกิจกรรม
   6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ
   6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก
   6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์
   6.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต Stack
   สิ้นสุด 6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ
   สิ้นสุด 6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก
   สิ้นสุด 6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์
   สิ้นสุด 6.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต Stack
   6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ครั้ง
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกีฬา
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1กิจกรรมงานบริหารแผนกกิจกรรม
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.16 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
   สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมบริหารแผนกกิจกรรม
   สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู (13 มิ.ย. 62)
   สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมบริหารแผนกกิจกรรม
   สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู (13 มิ.ย. 62)
   สิ้นสุด 6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62)
   ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป
   สิ้นสุด 6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 ก.ค. 62)
   สิ้นสุด 6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62)
   สิ้นสุด 6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62)
   สิ้นสุด 6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62)
   สิ้นสุด 6.8 กิจกรรมวันลอยกระทง (ไม่จัดกิจกรรม)
   สิ้นสุด 6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019
   สิ้นสุด 6.10 กิจกรรมวันเด็ก
   สิ้นสุด 6.11 กิจกรรม Charity Night 2019
   สิ้นสุด 6.12 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3
   สิ้นสุด 6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6
   สิ้นสุด 6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
   สิ้นสุด 6.15 โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (งดจัดกิจกรรม)
   6.17 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารแผนกกิจกรรม
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6.6 โครการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญคัพ มีการแข่งขัน 3 กีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอลและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
   6.7 โครงการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ครเบรียลฯ
   6.8 โครงการกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
   สิ้นสุด 6.9 โครงการเสริมกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณนักกีฬา
   สิ้นสุด ุ6.10 โครงการจัดทำเสื้อนักกีฬา ตัวแทนโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู
   สรุปประเมินผลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)