[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1039
ชื่อ: มิส  ภวินตรา    เจริญเวช
ฉายา: แอมป์
อายุงาน: 0 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล 2558  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานกิจกรรมพิเศษ
2562 กรรมการ งานประกันคุณภาพ
2561 กรรมการ งานบริหารกิจกรรมพิเศษ
2561 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประกันคุณภาพ,   งานกิจกรรมพิเศษ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพิเศษ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (32)
   ขั้นวางแผน
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำำเนินงานของหน่วยงาน
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมยการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมยการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแปนและมอบหมายงาน
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับหน้าที่หลัก
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแปนและมอบหมายงาน
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับหน้าที่หลัก
   ขั้นดำเนินการ
   6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นวางแผน
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแปนปฏิบัติการ จากงานนโยบานและแผน ประจำปีการศึกษา 2562
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแปนปฏิบัติการ จากงานนโยบานและแผน ประจำปีการศึกษา 2562
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตา/มประเมินผล
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตา/มประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
   ขั้นประเมิน
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแปนปฏิบัติการ จากงานนโยบานและแผน ประจำปีการศึกษา 2562
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแปนปฏิบัติการ จากงานนโยบานและแผน ประจำปีการศึกษา 2562
   6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 งานกิจกรรมพิเศษ จัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียน After school Class ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 20 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-18 สิงหาคม 256221 ส.ค. 2562
งานกิจกรรมพิเศษ จัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียน After school Class ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 620 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)