[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1035
ชื่อ: มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว
ฉายา: เบล
อายุงาน: 1 ปี 6 เดือน 19 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2556  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม,   งานสัมพันธ์ชุมชน,   งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสัมพันธ์ชุมชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (49)
   6.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (27 - 31 พ.ค. 2562)
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (8 - 12 ก.ค. 62)
   6.3 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 (26 ก.ค.62)
   6.4 กิจกรรมวันรพี
   รับนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้ที่ 1
   6.5 กิจกรรมวันสันติภาพสากล (16 ก.ย.62)
   6.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช
   6.7 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (10 - 11 ม.ค.62)
   6.8 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร (25 เม.ย.62)
   8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน
   กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
   กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
   7.1 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   กิจกรรมวันรพี
   กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยให้กับนักเรียน
   7.2 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.2 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.3 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.3 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.4 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 7.4 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรม/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (8 - 12 ก.ค. 62)
   6.3 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 (26 ก.ค.62)
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (27 - 31 พ.ค. 2562)
   รับนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้ที่ 1
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.4 กิจกรรมวันรพี
   6.5 กิจกรรมวันสันติภาพสากล (16 ก.ย.62)
   6.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช
   6.7 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (10 - 11 ม.ค.62)
   สิ้นสุด 6.8 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร (25 เม.ย.62)
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)