[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 103
ชื่อ: มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง
ฉายา: เพ็ชร
อายุงาน: 26 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูสหวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534  ครุศาสตร์บัญฑิต  
2    โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 2530  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
3    โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 2527  มัธยมศึกษาปีที่ 3  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ งานแนะแนว
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ งานแนะแนว
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการและเลขานุการ งานแนะแนว
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
2552 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 โปรแกรมAdmission Premeam ณ ห้องคอมฯโรงเรียนลำปางกัลยาณี 27 มิ.ย. 2559 - 27 มิ.ย. 2559 8
- เกณฑ์การรับนักศึกษาระบบโควตาประจำปีการศึกษา 2555 (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมกลาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 543 - 543 4

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 565  ครูนานปี  โล่และเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
22  5 5 1 0 0 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
28   5 1 5 28 จตุดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (4)
     หน้าที่ ประสานงาน    แผนงาน บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสารสนเทศ บริการให้คำปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามผล (งานบริการแนะแนว) ขั้นตอน ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล กำหนดการ กิจกรรม ABAC OPEN HOUSE
     หน้าที่ ประสานงาน    แผนงาน บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสารสนเทศ บริการให้คำปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามผล (งานบริการแนะแนว) ขั้นตอน ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล กำหนดการ
     หน้าที่ ประสานงาน    แผนงาน บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสารสนเทศ บริการให้คำปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามผล (งานบริการแนะแนว) ขั้นตอน ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล กำหนดการ กิจกรรม ABAC OPEN HOUSE
     หน้าที่ ประสานงาน    แผนงาน บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสารสนเทศ บริการให้คำปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามผล (งานบริการแนะแนว) ขั้นตอน ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล กำหนดการ กิจกรรม ABAC OPEN HOUSE
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานแนะแนว จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 4 มิถุนายน 25625 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)