[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1009
ชื่อ: มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล
ฉายา: ไบร์ท
อายุงาน: 2 ปี 3 เดือน 20 วัน
Social Network: 0882671968
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2560  นศ.บ.  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และวารสาร
2561 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานวารสาร
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์และวารสาร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และวารสาร

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (7)
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 9 ส.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(29)
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 16 สิงหาคม 256217 ส.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ เนื่องใน "วันอัสสัมชัญ 15 สิงหาคม 2562" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 256216 ส.ค. 2562
พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 256215 ส.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง แจ้งรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 10 สิงหาคม 256210 ส.ค. 2562
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day และเพิ่มพื้นที่สีเขียว”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันที่ 9 สิงหาคม 256210 ส.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25629 ส.ค. 2562
กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ วันที่ 7 สิงหาคม 25627 ส.ค. 2562
กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ณ วัดสันตินิคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง วันที่ 6 สิงหาคม 25626 ส.ค. 2562
คณะภราดา คณะครู และนักเรียน พร้อมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา26 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น และนักเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก University of Cambridge Center for ESOL Examinations วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (Part 2)20 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น และนักเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก University of Cambridge Center for ESOL Examinations วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (Part 1)20 ก.ค. 2562
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา วันที่ 19 กรกฎาคม 256219 ก.ค. 2562
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เทิดเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเป็นนักบุญ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 19 ก.ค. 2562
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 256212 ก.ค. 2562
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ลานอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 8 กรกฎาคม 25628 ก.ค. 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 25622 ก.ค. 2562
พิธีเปิดอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูง วันที่ 27 มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 256227 มิ.ย. 2562
การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ และวงดนตรีสากล ครั้งที่ 5 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” วันที่ 25 มิถุนายน 256227 มิ.ย. 2562
งานอภิบาล เลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม” ให้แก่น้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปาง วันที่ 25 มิถุนายน 256226 มิ.ย. 2562
รณรงค์ให้ความรู้แก่น้องๆในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด วันที่ 24-25 มิถุนายน 256226 มิ.ย. 2562
กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ACL ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ วันที่ 21 มิถุนายน 256221 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256214 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256213 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256213 มิ.ย. 2562
การแข่งขันประกวดทำพานไหว้ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มิถุนายน 256212 มิ.ย. 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 256231 พ.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์สรวง ศรีแก้วทุม และศึกษานิเทศก์สุนิสา เดชวงศ์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วันที่ 29 พฤษภาคม 256229 พ.ค. 2562
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันเปิด ปีการศึกษา 2562 และพิธีแสดงความยินดี และต้อนรับคณะภราดา วันที่ 23 พฤษภาคม 256223 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)