[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 098
ชื่อ: มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ
ฉายา: จิต
อายุงาน: 26 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานกิจการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานบิรหารฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ งานกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ ระดับปฐมวัย
2559 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 ประธานกรรมการ ระดับปฐมวัย
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ งานบริหารแผนก (ปฐมวัย)
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 ที่ปรึกษา งานระเบียบวินัย (ปฐมวัย)
2555 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพ (ปฐมวัย)
2555 ที่ปรึกษา งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี (ปฐมวัย)
2555 ที่ปรึกษา กิจกรรมการแสดง (ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนก (ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการ งานบุคคล
2555 กรรมการ งานพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2555 ที่ปรึกษา งานสารสนเทศ (ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่(ปฐมวัย)
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 ประธานกรรมการ แผนกปฐมวัย.
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การจัดการสถานศึกษาสู่คามเป็นเลิศ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงดรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 24
2559 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 8
2559 การศึกษาเพ่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 16
2559 การเตรียมความพร้อม สมศ.รอบ4 ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 ุ6
2559 ทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์กลุ่มสาระฯและแผนงานตามโครงสร้าง ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 ุ6
2559 สัมมนาครูก่อยเปิดปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 6
2559 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2559 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 ุ6
2559 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 05 พ.ย. 2558 16
2559 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 6
2559 จัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 28 ม.ค. 2558 - 28 ม.ค. 2558 6
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 6
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำเสนอผลงานวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 ม.ค. 2558 - 13 ม.ค. 2558 ุ6
2559 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 ุ6
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อและนวัตกรรม" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 ุ6
2559 อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 6
2559 เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 ุ6
2559 ฝึกจิตภาวนา ห้องฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 ุ6
2559 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 ุ6
2559 พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ก.ค. 2558 - 05 ก.ค. 2558 ุ6

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  28 เม.ย. 2545  ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับก่อนประถมศึกษา  เกียรติบัตร
2  16 ก.พ. 2547  รางวัลครูดีเด่น ระดับก่อนประถมศึกษา สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ลำปาง  เกียรติบัตร
3  1 ม.ค. 2549  รางวัลเกียรติบัตรเป็นครูแกนนำ การปฏิรูปการเรียนรู้  เกียรติบัตร
4  1 ม.ค. 2549  รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี 2548  เกียรติบัตร
5  1 ม.ค. 2550  รับเกียรติบัตร ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันนาน 15 ปี  เกียรติบัตร
6  1 ม.ค. 2550  รับโล่เกียรติคุณที่อุทิศตน เพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน  เกียรติบัตร
7  1 ม.ค. 2550  รับเกียรติบัตร ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เกียรติบัตร
8  22 ม.ค. 2550  รางวีลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ด้านครูผู้สอน ระดับปฐมวัย  เกียรติบัตร
9  1 ม.ค. 2551  รับเกียรติบัตร ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เกียรติบัตร
10  1 ม.ค. 2552  รับเกียรติบัตร ผุ้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร
11  1 ม.ค. 2555  รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
12  16 พ.ย. 2555  รับเครื่องเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555  เกียรติบัตร
13  1 ม.ค. 2556  รางวัล ระดับดีมาก  การรับรองการตรวจประเมิน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเขตเทศบาลนครลำปาง
14  22 ม.ค. 2556  รางวัลผู้บริหารดีเด่น ของสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2555  เกียรติบัตร
15  1 ก.พ. 2556  รางวัล ระดับดีเยี่ยม  การรับรองการตรวจประเมิน สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง
16  7 ก.พ. 2556  รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสถาบันนาน 20 ปี ประจำปี 2555  โลห์และแหวนทองคำหนัก 2 สลึง จากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย และ เกียรติบัตร
17  1 มี.ค. 2556  รางวัล ระดับดีมาก  การรับรองการตรวจประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
18  1 ม.ค. 2557  รางวัล ระดับดีเยี่ยม  การรับรองการตรวจประเมิน สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง
19  1 ม.ค. 2558  รางวัล ระดับดีเยี่ยม  การรับรองการตรวจประเมิน สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
7 ก.พ. 2556  ปฐมวัย 0 0 0 7 ก.พ. 2556 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรางวัลเกียรติยศครูเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 55 ปี

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายปฐมวัย
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงานบริหารจัดการฝ่ายปฐมวัย ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาของปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (บริหารฝ่ายปฐมวัย) ขั้นตอน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (46)
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)