[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 091
ชื่อ: มิส  เพ็ญพิมล    คำบุญเรือง
ฉายา: ตู่
อายุงาน: 26 ปี 3 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานศูนย์ผลิตเอกสาร
2561 กรรมการ งานศูนย์ผลิตเอกสาร
2560 กรรมการ งานศูนย์ผลิตเอกสาร
2560 กรรมการ ฝ่ายธุรการ
2559 กรรมการ งานศูนย์ผลิตเอกสาร
2555 กรรมการ งานผลิตเอกสาร
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- เทคนิคการดูแล/ซ่อมบำรุงเครื่อง Copy Print โรงแรมลำปางเวียงทอง 543 - 543
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft PowerPoint 97 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 5
- ภาษาอังกฤษ "Training in Communicative Skill in English" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การปฏิรูปการศึกษากับโรงเรียนเอกชน โรงแรมลำปางเวียงทอง 543 - 543
- การบรรเทาสาธารณภัยและการจราจร โรงเรียนตำรวจภูธร 5 543 - 543
- การกระโดดหอสูง โรงเรียนตำรวจภูธร 5 543 - 543
- ภาษาอังกฤษ "English Communicative Skill Training II" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การใช้งานอินเตอร์เน็ต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 10
- ค่ายกิจกรรมตามรอยนักบุญมงฟอร์ต ศูนย์สังฆมณฑลคาทอลิก เชียงใหม่ 543 - 543
- การปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมนำทาง วัดบรรพตสถิต 543 - 543
- โปรแกรม Microsoft Word 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ภาษาอังกฤษ Basic English Course โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ปฏิบัติธรรมโครงการ "ธรรมนำทาง" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ภาษาอังกฤษ "The twelve hour Practical English Training and passes all the requirements of the training in good standing" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- โปรแกรม E-office โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- เสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มาีย์ เดอ มงฟอร์ต กลุ่ม 2 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543
- โครงการ "ธรรมนำทาง" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 543 - 543
- การสุขาภิบาลอาหาร โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย "Clean Food Good Taste" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิีธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2010 และมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- สัมมนา เรื่อง "วิจัยหน่วยงาน" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- อบรม "คุณธรรมนำทาง" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2008 ก.พ. 554  ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันมานาน 15 ปี  เกียรติบัตร,โล่

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2002  ชั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 119 119 85 24 ธ.ค. 2002 เครื่องราชฯ และ ประกาศนียบัตร
5 ธ.ค. 2009  ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 126 17 53 5 ธ.ค. 2009 เครื่องราชฯ และ ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์ผลิตเอกสาร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ผลิตเอกสาร

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (22)
   ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน ศูนย์ผลิตเอกสาร
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สิ้นสุด ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน ศูนย์ผลิตเอกสาร
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)