[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 086
ชื่อ: มิส  ดวงแข    วีระน้อย
ฉายา: บุ๋ม
อายุงาน: 26 ปี 9 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยโยนก 2548  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
2  ป.บัณฑิต  สถาบันราชภัฎลำปาง 2544    
3  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎลำปาง 2537  การจัดการทั่วไป  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2561 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2560 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2560 กรรมการ ฝ่ายการเงิน
2559 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2555 ประธานกรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 อบรมบุคลากรดูแลด้านการเงินของ รร.ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมบุษย์น้ำทอง 28 เม.ย. 2561 - 29 เม.ย. 2561
2561 ความคิดเชิงกลยุทธ์ ห้องนาฏศิลป์ อาคารรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 22 ต.ค. 2561
2561 การครองตนในชีวิตที่พอเพียง ณ หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 ต.ค. 2561
2560 การก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560
2560 สัมผัสชีวิต จิตสาธารณะ ห้องภาวนาชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2560 - 06 ต.ค. 2560
2559 อบรมการใช้ระบบ swis ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย อาคารรัชตสมโภชน์
2559 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 หอประชุมอาคารสุวรรณสมโภช 08 พ.ค. 2557
2559 ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม จ.เชียงใหม่ 21 พ.ย. 2559 - 22 พ.ย. 2559
2559 สัมผัสชีวิต จิตสาธารณะ ห้องภาวนาชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 07 ต.ค. 2559 - 07 ต.ค. 2559

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบัญชีและงบประมาณ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบัญชีและงบประมาณ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (2)
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)