[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 079
ชื่อ: มิส  ฐิติญา    สิ่งที่สุข
ฉายา: แอน
อายุงาน: 26 ปี 10 เดือน 18 วัน
Social Network: วราภรณ์ ชุ่มแก้ว
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการ ฝ่ายธุรการ
2559 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่าย
2556 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสารบรรณ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (68)
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน สารบรรณ
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน
   6.2 การดำเนินการเอกสารหนังสือส่งของงานสารบรรณ
   6.3 การดำเนินการเอกสารคำสั่ง-ประกาศของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
    6.4 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย
   6.5 การดำเนินการบันทึกการประชุมของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   6.6.การดำเนินการจัดพิมพ์ซองและจัดส่งหนังสือ
   6.7.การให้บริการการใช้เครื่องโทรสาร
   6.8 การประสานโทรศัพท์ภายนอกที่ติดต่อมายังหน่วยงานภายใน
   6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน
   สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   1. ขั้นวางแผน
   
   2. ขึ้นตอนการดำเนินงาน
   จัดทำจดหมายออกประสานหน่วยงานภายนอก ตลอดปีการศึกษา
   บริการ ส่ง-รับ โทรสาร ของโรงเรียน ตามหน่วยงาน
   จัดทำจดหมายขึ้นระบบ E-Office
   รับหนังสือเข้าระบบ
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   หนังสือเชิญครูเกษียณ
   จัดทำหนังสือส่ง ภายนอก
   คำสั่งมูลนิธิ
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนครั้งที่ 1
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด 2. ขึ้นตอนการดำเนินงาน
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน สารบรรณ
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน
   6.2 การดำเนินการเอกสารหนังสือส่งของงานสารบรรณ
   6.3 การดำเนินการเอกสารคำสั่ง-ประกาศของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.4 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย
   6.5 การดำเนินการบันทึกการประชุมของฝ่ายธุรการ-การเงิน
   6.6.การดำเนินการจัดพิมพ์ซองและจัดส่งหนังสือ
   6.7.การให้บริการการใช้เครื่องโทรสาร
   6.8 การประสานโทรศัพท์ภายนอกที่ติดต่อมายังหน่วยงานภายใน
   สิ้นสุด 6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)