[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 075
ชื่อ: มิส  อรทัย    นิลวดี
ฉายา: ติ๋ม
อายุงาน: 28 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
2561 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ
2560 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/4
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/4

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- สมุนไพรต้านภัยไข้หวัด 2009 โรงพยาบาลลำปาง 543 - 543 8
- ติดตามพัฒนาการมาตราฐานคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา2552 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 543 - 543
- การใช้โปรแกรมระบบswiss ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัทมชัญลำปาง 543 - 543 16
- การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาณภาพการศึกษาโรงเรียน ศูนย์อบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะจังหวัดลำปาง 543 - 543 16
- มาตราฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 543 - 543 8
- ประชุมการโครงการ"ธรรมนำทาง" ประจำปีการศึกษา 2552 ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 543 - 543 8
- การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 543 - 543 16
- การสร้างภาวะผ้นำการเปล่ยนแปลง เพื่อพลังขับเคลื่อนสถานศึกษา ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 543 - 543 16
- ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร สำนักงานสาธารณสุข 543 - 543 8
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์เดอ มงฟอร์ตบุคลากรในเครือ อาคารมมูลนิธคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไ ทย 543 - 543 24
- กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธีการประกันคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 543 - 543 8
- ธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี 543 - 543

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)