[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 073
ชื่อ: มิส  จิตรมณี    ใจยา
ฉายา: จิ๋ม
อายุงาน: 29 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2562 ประธานกรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
2562 กรรมการ งานสายชั้น
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
2561 ประธานกรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   งานสายชั้น,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน Big cleaning day ขั้นตอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน งานสายชั้นมีหน้าที่หลัก ประสานงานกับทุกฝ่าย เกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน ดูแล ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผล นักเรียน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(งานสายชั้น) ขั้นตอน 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ ผู้ช่วย    แผนงาน งานสายชั้นมีหน้าที่หลัก ประสานงานกับทุกฝ่าย เกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน ดูแล ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผล นักเรียน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(งานสายชั้น) ขั้นตอน 6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (29)
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   กำหนดคุณภาพท่ีคาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานครุ้งที่ 1
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานครุ้งที่ 2
   กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานของกิจกรรมธนาคารความดี
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำภาคเรียน ที่ 1
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำภาคเรียน ที่ 2
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   กิจกรรมธนาคารความดี
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
   สิ้นสุด ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด กำหนดคุณภาพท่ีคาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สิ้นสุด กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานครุ้งที่ 1
   สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานครุ้งที่ 2
   สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานของกิจกรรมธนาคารความดี
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำภาคเรียน ที่ 1
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำภาคเรียน ที่ 2
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด กิจกรรมธนาคารความดี
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)