[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 065
ชื่อ: มิส  รุ่งรวี    มูลฟู
ฉายา: รุ่ง
อายุงาน: 33 ปี 2 เดือน 21 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานรับนักเรียน
2561 กรรมการ งานรับนักเรียน
2560 กรรมการ งานรับนักเรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายธุรการ
2559 ประธานกรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2558 กรรมการ งานธุรการ
2557 ประธานกรรมการ งานธุรการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 ประธานกรรมการ งานธุรการ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานธุรการ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมสัมนาเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
2558 อบรมสัมนาเปิดภาคเรียนที่ 1 /2558
2557 อบรมสัมนาเปิดภาคเรียนที่ 1 /2557

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ธ.ค. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ใบประกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2539  เบญจมดิเรกคุณาภรณื 50 50 50 5 ธ.ค. 2539 ใบประกาศนียบัตร
5 ธ.ค. 2549  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 50 50 50 5 ธ.ค. 2549

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานรับนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานรับนักเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงานดำเนินงานรับนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายผ่าย และให้เป้นไปตามข้อกำหนดแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ขั้นตอน 6.1 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (82)
   6.1 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนครั้งที่ 1
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม
   ครั้งที่ 3 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน ทะเบียนสถิติ
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   4.3..
   6.3 การดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนเก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางที่เลื่อนชั้น ระดับชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4
   สิ้นสุด 4.3..
   6.6 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร
   6.7 งานส่งเอกสารพัสดุไปรษณีย์
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดภารหน้าที่งานตามปฏิทินการรับนักเรียน
   พบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนการรับนักเรียน และขอรับนโยบายรับนักเรียนปีการศึกษา 2563
   ประชาสัมพันธ์
   จัดทำเอกสารชุดใบสมัคร เอกสารมอบตัว
   6.2 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น
   จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ตอ. อ.1 ป.1 ม.1 ม.4
   ยื่นใบสมัคร สอบข้อเขียน สัมภาษณ์นักเรียน ตรวจร่างกาย สัมภาษณ์ผู้ปกครองทุกระดับชั้น
   ประกาศผลการประเมินนักเรียนทุกระดับชั้น
   มอบตัวชำระค่าเล่าเรียนนักเรียนใหม่
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่า (โควตา) ม.1 ม.4
   ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ม.1 ม.4
   ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนเก่า ห้อง SMT/CEP นักเรียน อ.1 ขึ้น อ.2
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่า (โควตา) ม.1 ม.4
   ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ห้อง SMT/CEP ป.3 ขึ้น ป.4
   แจ้งกำหนดการมอบตัว ม.1 ม.4 นักเรียน(โควตา)
   ส่งใบตอบรับ/ยื่นคำร้อง นักเรียนเก่า(โควตา) ห้อง SMT/CEP อ.2
   แจ้งกำหนดการมอบตัว ป.3 ขึ้น ป.4 นักเรียนเก่า ห้อง SMT/CEP
   ส่งใบตอบรับ/ยื่นคำร้อง นักเรียนเก่า ห้อง SMT/CEP ป.4
   ส่งใบตอบรับ/ยื่นคำร้อง นักเรียนเก่า(โควตา) ม.1 ม.4
   สอบข้อเขียน นักเรียนเก่า (ภายใน) ม.1
   สอบข้อเขียน นักเรียนเก่า ห้องSMT ป.4
   สอบข้อเขียน นักเรียนเก่า ห้อง CEP อ.2
   มอบตัวชำระค่าเล่าเรียนเก่า (ภายใน) ม.4
   ประกาศผล นักเรียนเก่า(ภายใน) ม.1
   ประกาศผล นักเรียนเก่า ห้อง SMT ม.4
   สอบข้อเขียน นักเรียนเก่า (ภายใน) ม.4
   ประกาศผล นักเรียนเก่า (ภายใน) ม.4
   มอบตัวชำระค่าเล่าเรียน นักเรียนเก่าโควตา ม.4
   ประกาศผล นักเรียนเก่า ห้อง CEP อ.2
   มอบตัวชำระต่าเล่าเรียน นักเรียนเก่า(โควตา) ม.1
   มอบตัวชำระค่าเล่าเรียน นักเรียนเก่า(ภายใน) ม.1
   มอบตัวชำระค่าเล่าเรียน นักเรียนเก่า SMT ป.4
   มอบตัวชำระค่าเล่าเรียน นักเรียนเก่า อ.1
   มอบตัวชำระค่าเล่าเรียน นักเรียนเก่า ห้อง CEP อ.2
   มอบตัวชำระค่าเล่าเรียน นักเรียนเก่า ป.1
   6.1 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
   สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม
   สิ้นสุด ครั้งที่ 3 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน ทะเบียนสถิติ
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.2 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น
   6.3 การดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนเก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางที่เลื่อนชั้น ระดับชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4
   6.6 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร
   6.7 งานส่งเอกสารพัสดุไปรษณีย์
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)