[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 064
ชื่อ: มิส  ณัฎฐี    แสงภักดี
ฉายา: กุ้ง
อายุงาน: 33 ปี 2 เดือน 21 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 3 /2

รูปภาพ (19)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
2561 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
2555 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 13 ม.ค. 2559 1วัน
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 2วัน
2558 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 12 มิ.ย. 2558 1วัน
2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 19 มิ.ย. 2558 1วัน
2558 เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 23 ก.ค. 2558 1วัน
2558 ฝึกจิตภาวนา ห้องฝึกจิตภาวนาโรงเรียนอัสสมัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 1วัน
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อและนวัตกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 1วัน
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 1วัน
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 05 พ.ย. 2558 2วัน
2558 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่1 ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 04 ธ.ค. 2558 1วัน
2558 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 1วัน
2558 อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 14 ธ.ค. 2558 1วัน
2557 สัมมนาครูก่อนเปิด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 3วัน
2557 อบรมเตรียมความพร้อม สมศ.รอบส4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 1 วัน
2557 อบรมงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 1วัน
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 1วัน
2557 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 1วัน
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 1วัน

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ขยายผลโยคะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง - 5

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 ก.พ. 2543  ครูดีเด่นระดับปฐมวัย  เกียรติบัตร
2  27 ม.ค. 2544  ครูดีเด่นของชมรมการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
3  10 ก.พ. 2544  ครูนานปี 15 ปี  เกียรติบัตรพร้อมโล่
4  10 ก.พ. 2549  ครูนานปี 20 ปี  เกียรติบัตรพร้อมโล่และแหวนทองคำหนัก 50 สต
5  30 เม.ย. 2550  เป็นครูแกนนำ การปฏิรูปการเรียนรู้  เกียรติบัตร
6  10 ก.พ. 2554  ครูนานปี 25 ปี  เกียรติบัตรพร้อมโล่และแหวนทองคำหนัก 1บาท
7  16 ม.ค. 2555  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
8  10 ก.พ. 2559  ครูนานปี 30 ปี  เกียรติบัตรพร้อมโล่และแหวนทองคำหนัก 1บาทฝังเพชร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
21 ธ.ค. 2543  5 117 26 410 25 ม.ค. 2544 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
25 ธ.ค. 2549  4 123 24 56 25 ธ.ค. 2550 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom ประจำเดือน ก.ค.10 ส.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และแนวทางการฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี วันที่ 12 กรกฎาคม 256212 ก.ค. 2562
ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกล ไร้โรค วันที่ 24 มิถุนายน 256224 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)