[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 063
ชื่อ: มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
ฉายา: อู๊ด
อายุงาน: 33 ปี 2 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2560 กรรมการ งานประกันคุณภาพ
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2558 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย
2557 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์เทคโนโลยี
2557 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานบริหารแผนก (ปฐมวัย)
2556 ที่ปรึกษา งานโยธวาทิตและร้องประสานเสียง
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์เทคโนโลยี
2556 ที่ปรึกษา งานพัฒนาบุคลากร
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
2556 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ที่ปรึกษา งานบริหารแผนก (ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 ที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2555 กรรมการ งานบุคคล
2555 ที่ปรึกษา งานศูนย์เทคโนโลยี
2555 ที่ปรึกษา งานสารสนเทศ
2555 ที่ปรึกษา งานโยธวาทิตและร้องประสานเสียง
2555 ที่ปรึกษา งานพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2555 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ที่ปรึกษา แผนกปฐมวัย.
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนาเชียงใหม่ 20 เม.ย. 2547 - 24 เม.ย. 2547 40
2558 การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานคร 18 ก.ค. 2547 - 22 ก.ค. 2547 40
2558 การค้นหาและส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14 ส.ค. 2547 8
2558 การสอนแบบโครงการ (Project Approach ) ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนาเชียงใหม่ 07 ส.ค. 2547 - 08 ส.ค. 2547 16
2558 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 พ.ย. 2547 8
2558 เข้าค่ายกิจกรรมตามรอย นักบุญมงฟอร์ต ศูนย์สังฆมนฑลคาทอลิกเชียงใหม่ 17 มี.ค. 2547 8
2558 การจัดสอบธรรมะทางก้าวหน้า คณะกรรมาธิการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนาธรรม วุฒิสภา 23 ก.พ. 2548 8
2558 ดนตรีสรีระและเพลงอนุบาลอินเตอร์ สถาบันมาตรฐานการศึกษาแม็ค 21 ส.ค. 2548 8
2558 คุณธรรมนำทาง สำนักปฏิบัติธรรม วัดบรรพตสถิต จ. ลำปาง 10 ต.ค. 2548 - 13 ต.ค. 2548 32
2558 การประเมินครูสอนเสริมวิชาการเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดลำปาง 19 ต.ค. 2548 - 21 ต.ค. 2548 24
2558 การนำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 21 ม.ค. 2549 8
2558 อนุบาลเมืองก้าวไกล ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง 17 ก.พ. 2548 8
2558 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 03 ส.ค. 2549 - 04 ส.ค. 2549 16
2558 คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 04 ต.ค. 2549 - 06 ต.ค. 2549 24
2558 ส่งเสริมความรู้ผู้ดำเนินกิจการสถานเลี้ยงเด็กเอกชน โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ จังหวัดลำปาง 25 พ.ค. 2550 8
2558 โปรแกรม Microsoft Word 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 22 ต.ค. 2550 - 26 ก.ย. 2550 40
2558 กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ต.ค. 2550 - 02 ต.ค. 2550 16
2558 คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 03 ต.ค. 2549 - 05 ต.ค. 2550 24
2558 คุณธรรม-จริยธรรม วัดเกาะวารุการาม จังหวัดลำปาง 09 ต.ค. 2550 - 10 ต.ค. 2550 16
2558 Basic English Course โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 22 ต.ค. 2550 - 26 ต.ค. 2550 40
2558 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 18 ก.ย. 2551 - 19 ก.ย. 2551 16
2558 ประชุมเชิงวิชาการการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาริวัฒนาฯ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 22 ก.ย. 2551 - 23 ก.ย. 2551 16
2558 องค์การแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization ) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ต.ค. 2551 8
2558 สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 27 มิ.ย. 2551 - 28 มิ.ย. 2551 16
2558 สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 21 พ.ย. 2551 - 23 พ.ย. 2551 16
2558 Visionary Leadership โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 มิ.ย. 2551 - 15 มิ.ย. 2551 16
2558 ปฏิบัติธรรมโรงการธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 27 ก.ย. 2551 - 29 ก.ย. 2551 24
2558 การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ต.ค. 2551 8
2558 Practical English Training โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 ต.ค. 2551 - 11 ต.ค. 2551 32
2558 โปรแกรม E-office โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 พ.ย. 2551 - 07 พ.ย. 2551 16
2558 อลังการการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 07 ธ.ค. 2551 - 09 ธ.ค. 2551 24
2558 การเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้และการจัดการศึกษาโนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 30 มิ.ย. 2551 - 01 ก.ค. 2551 16
2558 สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 05 มิ.ย. 2552 - 07 มิ.ย. 2552 24
2558 การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 25 ก.ค. 2552 - 26 ก.ค. 2552 16
2558 สัมมนาเชิงวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 ส.ค. 2552 - 21 ส.ค. 2552 16
2558 ธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2552 - 07 ต.ค. 2552 16
2558 การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อพลังขับเคลื่อนสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 ต.ค. 2552 - 21 ต.ค. 2552 16
2558 การใช้โปรแกรมระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 09 ม.ค. 2553 - 10 ม.ค. 2553 16
2558 การสร้างทีมด้วยหัวใจและความคิด สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ 10 พ.ค. 2553 - 11 พ.ค. 2553 16
2558 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบ 3 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 02 มิ.ย. 2553 - 04 มิ.ย. 2553 24
2558 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบที่สาม( พ.ศ. 2554 – 2558 ) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 มิ.ย. 2553 8
2558 การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 04 ต.ค. 2553 - 06 ต.ค. 2553 24
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพมหานคร 13 ต.ค. 2553 - 15 ต.ค. 2553 24
2558 ประชุมปฏิบัติการโครงการธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 17 ต.ค. 2553 8
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 พ.ย. 2553 - 27 พ.ย. 2553 16
2558 ประชุมสัมมนา มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 13 ก.พ. 2554 8
2558 อบรมหลักสูตร Supervisory Skill Workshop Siam Cement(Lampang) Co,Ltd. ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง 16 มี.ค. 2554 - 17 มี.ค. 2554 16
2558 อบรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่สาม โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ( แลมป์เทค) 09 พ.ค. 2554 - 13 พ.ค. 2554 40
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 07 ก.ค. 2555 - 08 ก.ค. 2555 16
2558 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 เรื่อง โรงเรียนคาทอลิกไทย ในบริบทของประชาคมอาเซียน โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี 19 ส.ค. 2555 - 22 ส.ค. 2555 32
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 22 ก.ย. 2555 - 23 ก.ย. 2555 16
2558 สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ มหานคร 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 24
2558 อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่น 11 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 18 มิ.ย. 2556 - 22 มิ.ย. 2556 40
2558 สัมมนา เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 24
2558 การศึกษาเพื่อสิทธิมสุษยชนและสันติภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2556 16
2558 การเตรียมความพร้อม สมศ.รอย 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2558 ทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์และแผนงานตามโครงสร้าง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 8
2558 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 8
2558 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2558 ประชุมสัมมนา 350 ปี การศึกษาไทย:เหลียวหลังด้วยกตัญญูแลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี 23 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558 24
2558 อบรมผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 03 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 24
2558 อบรมเชิงเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา อาคารมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 14 ม.ค. 2558 - 15 ม.ค. 2558 16
- หลักการจัดการศึกษาระดับอนุบาลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประชาวิทย์ 543 - 543 40
- ผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง 543 - 543 16
- เทคนิคการสอนกลุ่มทักษะระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 40
- ท่าเต้นประกอบลีลาเพลงชุด ก.ไก่สอนน้องชุดใหม่ สถาบันราชภัฎหลำปาง 543 - 543 16
- เทคนิคการจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กอนุบาล สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์ 543 - 543 16
- เทคนิคการเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล หอประชุมคุรุสภากรุงเทพมหานคร 543 - 543 16
- การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โรงแรมแก้วเจ้าจอมสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 543 - 543 16
- Microsoft Word โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 24
- การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โรงแรมแก้วเจ้าจอมสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 543 - 543 16
- การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 40
- การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โรงแรมแก้วเจ้าจอมสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 543 - 543 48
- การจัดทำแฟ้มสะสมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- การเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและการพัฒนางานโดยใช้แฟ้มสะสมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- การจัดทำแฟ้มพัฒนางาน โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง 543 - 543 8
- Training in Communicative Skills in English โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 24
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพครูอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 40
- รวมพลังเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย โรงเรียนลำปาง พาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลำปาง 543 - 543 24
- Training in Communicative Skill in English 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 24
- ครูและโรงเรียนเอกชนในยุคปฏิรูป ชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง 543 - 543 8
- การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 16
- การใช้งานอินเตอร์เน็ต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- English Language tuition London House จังหวัดเชียงใหม่ 543 - 543 25
- การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ล้านนา เชียงใหม่ 543 - 543 40
- การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 543 - 543 40
- การสอนแบบโครงการ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ล้านนา เชียงใหม่ 543 - 543 16
- การค้นหาและส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 543 - 543 8
- การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- เข้าค่ายกิจกรรมตามรอย ศูนย์สังฆมณฑลคาทอลิก เชียงใหม่ 543 - 543 8
- ดนตรี สรีระ และเพลงอนุบาลอินเตอร์ โรงแรมทิพย์ช้าง 543 - 543 8
- คุณธรรมนำทาง สำนักปฏิบัติธรรม วัดบรรพตสถิต จ. ลำปาง 543 - 543 32
- การประเมินครูสอนเสริมวิชาการเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดลำปาง 543 - 543 24
- การนำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 543 - 543 8
- อนุบาลเมืองก้าวไกล ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง 543 - 543 8
- การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 543 - 543 16
- คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 543 - 543 24
- ส่งเสริมความรู้ผู้ดำเนินกิจการสถานเลี้ยงเด็กเอกชน โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ จังหวัดลำปาง 543 - 543 8
- กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- การพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ: เส้นทางสู่โรงเรียนคุณภาพระดับสากล โรงแรมรอแยลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 543 - 543 24
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 24
- Basic English Course โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 21
- โปรแกรม Microsoft Word 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 15
- Vision Leadership โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- กิจกรรมบำบัดเด็กพิเศษ โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง 543 - 543 8
- โปรแกรม E- office โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- ธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 18
- คุณธรรม จริยธรรม วัดเกาะวาลุการาม 543 - 543 16
- องค์การแห่งการเรียนรู้( Learning Organization) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- Practcal English Training โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 24
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
- อลังการการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 543 - 543 8
- การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 543 - 543 16
- การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ลำปาง 543 - 543 16
- การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 543 - 543 16
- ธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลังขับเคลื่อนสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- ค่ายเพื่อนมงฟอร์ต ครั้งที่ 11 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 40
- การใช้โปรแกรมระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- การสร้างทีมด้วยหัวใจและความคิด สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ 543 - 543 16
- กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบที่สาม( พ.ศ. 2554 – 2558 ) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 6
- ประชุมสัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิฯ 543 - 543 24
- การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 543 - 543 24
- อบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพมหานคร 543 - 543 24
- ประชุมปฏิบัติการโครงการธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัชัญธนบุรี 543 - 543 16
- ประชุมสัมมนา มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 543 - 543 8
- อบรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่สาม โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี 543 - 543 40

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ดูงานด้านโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียน ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 0
- ดูงานด้านโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียน อุดมวิทยา จังหวัด ราชบุรี - 543
- ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ประเทศเกาหลีใต้ - 543
- ศึกษาดูงานด้านโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2001 ก.พ. 553  อุทิศตนเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็นเวลา 15 ปี  โล่รางวัล
2  2006 ก.พ. 553  ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื่อสัตย์ต่อสถาบันมานาน 20 ปี  เกียรติบัตร
3  2005 ม.ค. 559  ผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น ระดับเหรียญเงิน  เกียรติบัตร
4  10 ก.พ. 2553  ได้รับรางวัลแหวนทองคำและเกียรติบัตรการปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบัน เป็นเวลา 25 ปี  แหวนทองคำและเกียรติบัตร
5  16 ม.ค. 2555  เหรียญและเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  เหรียญและเกียรติบัตร
6  20 ก.พ. 2559  ผู้บริหารดีเด่น  เกียรติบัตร
7  10 ก.พ. 2561  รางวัลครูดีศรีเอกชน ระดับทอง  เกียรติบัตร
8  2009 ม.ค. 567  ผู้บริหารดีเด่น  เกียรติบัตร
9  2008 ม.ค. 569  รองผู้บริหารดีเด่นรางวัลเหรียญเงิน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2000  ขั้นที่ 5 เบญจดิเรกคุณาภรณ์ 5 2 2 5 ธ.ค. 2000 เกียรติบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานนโยบายและแผน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนา ขั้นตอน 6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (177)
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน
   
   6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ
   6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณนางาน
   6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ
   6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ
   6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน
   6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณนางาน
   6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   
   
   สิ้นสุด
   
   
   
   
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ
   4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)
   6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
   6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
   สิ้นสุด
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)
   สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด 6.6.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ
   สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)
   6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)
   สิ้นสุด 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
   สิ้นสุด 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
   6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)
   สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)
   6.6.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา
   6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.6.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   6.6.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง
   6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.6.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา
   สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.6.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง
   สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.6.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษรความถูกต้อง
   6.6.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน โครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของแผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
   สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)
   สิ้นสุด 6.6.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษรความถูกต้อง
   สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.6.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี
   6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 6.6.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี
   6.6.9 ส่งแผนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)
   สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   สิ้นสุด 6.6.9 ส่งแผนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.6.10 นำเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ
   6.6.11 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   สิ้นสุด 6.6.10 นำเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.6.11 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป
   6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.6.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด 6.6.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   
   สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
   สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณนางาน
   สิ้นสุด 6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   สิ้นสุด 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ
   6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ
   6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน
   สิ้นสุด 6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณนางาน
   สิ้นสุด 6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   สิ้นสุด 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)