[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 040
ชื่อ: มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ
ฉายา: ไหม
อายุงาน: 39 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
2560 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/6
2553 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
2552 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 นวัตกรรมสำคํญในการจัดการเรียนรู้และบทบาทครูยุคดิจิตอล โรงเรียนอัสัสมชัญลำปาง 13 มิ.ย. 2558 - 14 มิ.ย. 2558 2วัน

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)