[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พฤ. 1 สิงหาคม 2562  กิจกรรม Morning Program ระยอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ มิส  พัชรี    อาษาวงศ์
 ประชุม Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
ศ. 2 สิงหาคม 2562  ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสมาชิกอาเซียน ผ่านสื่อวีดีทัศน์ โดยจัดคาบเรียนในหน่วยการเรียนอาเซียนน่ารู้ Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กัญญา    อุ่นผูก
ศ. 9 สิงหาคม 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
อ. 13 สิงหาคม 2562  ประชุมนำเสนอแผนพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
พฤ. 15 สิงหาคม 2562  มิสซาวันอัสสัมชัญ Assumption College Lampang งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ  สุจินดา    เหมือนแท้
ศ. 16 สิงหาคม 2562  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครุวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Unplugged/Coding" อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  นิกร    ระโพธิ์
 จัดบริการงานอบรมของ TPBS Assumption College Lampang งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  สมจิตร    กุลชิงชัย
จ. 19 สิงหาคม 2562  ประชุมกำกับติดตามงานระบบ SWIS ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข
พฤ. 22 สิงหาคม 2562  สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักตำ่กว่า/สูงกว่าเกณฑ์ Assumption College Lampang แผนกปฐมวัย งานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา
ศ. 23 สิงหาคม 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
ศ. 30 สิงหาคม 2562  สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
จ. 2 กันยายน 2562  ประชุม Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การทดลองตามแผนที่กำหนดโดยผ่านฝ่ายจัดซื้อ Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ
ศ. 6 กันยายน 2562  ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งในภาคเรียนที่ 1 Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
ศ. 13 กันยายน 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
จ. 16 กันยายน 2562  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
พฤ. 19 กันยายน 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
ศ. 20 กันยายน 2562  ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
พ. 25 กันยายน 2562  สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ณ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักตำ่กว่า/สูงกว่าเกณฑ์ Assumption College Lampang แผนกปฐมวัย งานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา
อ. 1 ตุลาคม 2562  ประชุม Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
จ. 21 ตุลาคม 2562  กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย เทอมที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย อัสสัมชัญลำปาง งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  อรุณี    จันทร์กิตติสาร
ศ. 1 พฤศจิกายน 2562  ประชุม Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
จ. 25 พฤศจิกายน 2562  สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักตำ่กว่า/สูงกว่าเกณฑ์ Assumption College Lampang แผนกปฐมวัย งานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา
อ. 26 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
ศ. 29 พฤศจิกายน 2562  สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
จ. 2 ธันวาคม 2562  ประชุม Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
ศ. 6 ธันวาคม 2562  ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือ แนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินปีที่ผ่านมา และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จิตฐิลักษณ์    ราโชมาศ
จ. 9 ธันวาคม 2562  ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ห้องละ 2 คนทุกระดับชั้น (ชาย 1 คน,หญิง 1 คน) อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา
ศ. 13 ธันวาคม 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
พ. 18 ธันวาคม 2562  สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักตำ่กว่า/สูงกว่าเกณฑ์ Assumption College Lampang แผนกปฐมวัย งานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา
พ. 25 ธันวาคม 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
จ. 30 ธันวาคม 2562  สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
ศ. 3 มกราคม 2563  ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ณ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
พฤ. 9 มกราคม 2563  ครูฝ่ายปฐมวัยส่งสื่อที่ผลิต และถ่ายรูปสื่อที่ผลิตพร้อมกัน ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานบริหารวิชาการฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  รวีวรรณ    แสงศิริรัตน์
ศ. 10 มกราคม 2563  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
ศ. 24 มกราคม 2563  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักตำ่กว่า/สูงกว่าเกณฑ์ Assumption College Lampang แผนกปฐมวัย งานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา
จ. 3 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารวิชาการฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย
พ. 12 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 อาคารเรียนระดับปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
พฤ. 20 กุมภาพันธ์ 2563  สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักตำ่กว่า/สูงกว่าเกณฑ์ Assumption College Lampang แผนกปฐมวัย งานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา
ศ. 28 กุมภาพันธ์ 2563  ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  วนิดา    สังขรัตน์
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ
 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมหนูทำดี ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  อรุณี    จันทร์กิตติสาร
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สุกัญญา    พวงพันธุ์
 ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานแข่งขันทักษะภายนอก Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
 วางแผนดำเนินงานกับฝ่ายต่างๆ กิจกรรมบัณฑิตน้อย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สุกัญญา    พวงพันธุ์
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในช่วงกิจกรรม Morning Program Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กัญญา    อุ่นผูก
 จัด ปรับปรุง และดูแลแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กัญญา    อุ่นผูก
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กัญญา    อุ่นผูก
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กัญญา    อุ่นผูก
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนุน้อยสุขภาพดี อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา
จ. 2 มีนาคม 2563  นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอกในปีต่อไป Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยในปีต่อไป Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สุกัญญา    พวงพันธุ์
พฤ. 5 มีนาคม 2563  สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา
ศ. 6 มีนาคม 2563  นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  วนิดา    สังขรัตน์
 ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
พ. 18 มีนาคม 2563  นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมบัณฑิตน้อยในปีต่อไป อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
อ. 31 มีนาคม 2563  นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ในปีต่อไป อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารวิชาการฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูน้อยอาเซียนในปีต่อไป Assumption College Lampang งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กัญญา    อุ่นผูก
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา