Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
[ ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ]
  :: แยกประเภทปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

ประเภทปฏิทินกิจกรรม จำนวนปฏิทินกิจกรรม โครงการ หน่วยงาน สนองนโยบาย
 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน ( ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ) 260 0 25 0
 ปฏิทินการอบรม/สัมมนา/ดูงาน 39 0 12 0
 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ 71 0 11 0
 ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน 455 0 36 0
 ปฏิทินผลงานของนักเรียน 43 0 11 0
 ปฏิทินผลงานครู 19 0 10 0
 ปฏิทินผลงานของโรงเรียน 5 0 2 0
 ปฏิทินนัดหมายผู้อำนวยการ 123 0 22 0
 รับเชิญเป็นวิทยากร 1 0 1 0
 รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 12 0 7 0
 รับเกียรติยศ/รางวัล 4 0 2 0
 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 0 0 0 0
 วันเปิดเรียน 4 0 2 0
 วันหยุด 40 0 1 0
 วันสอบวัดและประเมินผล 50 0 2 0
 วันเริ่มต้นกิจกรรม 13 0 2 0
 วันรับสมัครกิจกรรม 0 0 0 0
 วันสิ้นสุดกิจกรรม 5 0 2 0
 การแข่งขันด้านวิชาการ 1 0 1 0
 การแข่งขันด้านกิจกรรม 2 0 2 0
 ฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพของสิ่งสร้าง 0 0 0 0