Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1371 : มอบรางวัลการแข่งขันเรียงความประกอบวาดภาพ เรื่อง “ห้องสมุดของฉัน” วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
                 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเรียงความประกอบวาดภาพ เรื่อง “ห้องสมุดของฉัน”และ การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมไทย
ในงานสัปดาห์ห้องสมุด  “มรดกล้ำค่าวรรณคดีไทย” เมื่อวันที่ วันที่  22-23 สิงหาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก มาสเตอร์สมบูรณ์ ณ ลำพูน
มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนที่ไดรับรางวัล วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานหน้ารูปปั้นพระแม่มารีอา
 
สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด “มรดกล้ำค่าวรรณคดีไทย” ประจำปี 2556
 
ระหว่าง วันที่  22-23 สิงหาคม 2556
 
1.เรียงความประกอบวาดภาพ เรื่อง “ห้องสมุดของฉัน”
 
รางวัลชนะเลิศ                                 ด.ญ.พัชรนันท์  ธรรมใจกุล                ชั้น ป.5/5
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              ด.ญ.ทิมญาดา  แดนโพธิ์                   ชั้น ป.5/2
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              ด.ญ.ภิรัญญาพร  ใจจันทร์                 ชั้น ป.5/7
 
รางวัลชมเชย                                  ด.ญ.อาทิตยา  ชนะรบ                       ชั้น ป.5/7
 
รางวัลชมเชย                                  ด.ญ.ญาณิศา   ชัยชมภู                       ชั้น ป.5/5
 
2.แข่งขันการเปิดพจนานุกรมไทย
 
รางวัลชนะเลิศ                                 ด.ญ.รัตติกาล  เสมประยูร                 ชั้น  ป.5/7
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              ด.ญ.พัชรนันท์  ธรรมใจกุล                ชั้น ป.5/5
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              ด.ญ.นารีรัตน์  อูปทอง                       ชั้น ป.5/2
 
รางวัลชมเชย                                  ด.ญ.จิดารัตน์  หลักแหลม                  ชั้น ป.5/3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา     ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 349 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 348 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้