[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม


ภราดา (จำนวน 5 คน)


ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
0 ปี 0 เดือน

ภราดา  พิชิตพล    บูระพันธ์
0 ปี 10 เดือน

ภราดา  จรัญ    ศรีหล้า
0 ปี 0 เดือน

ภราดา  คมสันต์    หมูนคำ
0 ปี 0 เดือน

ภราดา  ชุมพล    ดีสุดจิต
5 ปี 4 เดือน

ผู้บริหาร (จำนวน 7 คน)


มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ
25 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์
2 ปี 6 เดือน

มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์
0 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  วิชิต    สุทธินนท์
21 ปี 11 เดือน

มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
21 ปี 9 เดือน

มิส  รุ้งดาว    แสนทอน
19 ปี 11 เดือน

มิส  มณฑกานต์    วงศ์สุวรรณ
19 ปี 11 เดือน

ครูระดับปฐมวัย (จำนวน 53 คน)


มิส  ณัฎฐี    แสงภักดี
32 ปี 11 เดือน

มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม
1 ปี 8 เดือน

มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
0 ปี 8 เดือน

มิส  กิตติยา    สุขสานนท์
25 ปี 11 เดือน

มิส  มาลี    บุญมี
25 ปี 11 เดือน

มิส  ศรทิพย์    คิดอ่าน
25 ปี 4 เดือน

มิส  วนิดา    สังขรัตน์
25 ปี 11 เดือน

มิส  ภาริณี    อินต๊ะจักร์
24 ปี 9 เดือน

มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
24 ปี 4 เดือน

มิส  สมบูรณ์    ปุญญะอาคม
24 ปี 9 เดือน

มิส  วรนุช    ทิพย์เนตร
24 ปี 9 เดือน

มิส  กิ่งกาญจน์    วงศ์พรม
24 ปี 9 เดือน

มิส  สมพร    ปินตา
23 ปี 9 เดือน

มิส  นิลยา    แสงเมือง
23 ปี 9 เดือน

มิส  ชนาลัย    เจริญเยาว์
23 ปี 8 เดือน

มิส  ภาวิณี    หอมจันทร์
24 ปี 4 เดือน

มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
23 ปี 9 เดือน

มิส  นภาพรรณ    เตชะกัน
23 ปี 9 เดือน

มิส  กัลยา    สุวรรณจันทร์
23 ปี 9 เดือน

มิส  อรุณี    จันทร์กิตติสาร
23 ปี 8 เดือน

มิส  รวีวรรณ    แสงศิริรัตน์
22 ปี 11 เดือน

มิส  สิริกร    สุนทรศีลวัตร
22 ปี 11 เดือน

มิส  จันทนา    โพธิจินดา
22 ปี 11 เดือน

มิส  ลำดวน    ใจกันทา
22 ปี 11 เดือน

มิส  สมจิต    เจริญสุข
22 ปี 11 เดือน

มิส  นิรัญ    สิทธิ
22 ปี 11 เดือน

มิส  ผ่องศรี    โพธิ์แพง
22 ปี 11 เดือน

มิส  มยุรีย์    โพธิ์แพง
21 ปี 9 เดือน

มิส  วัชรี    เป็งราชรอง
21 ปี 9 เดือน

มิส  นันทอง    เรืองยศ
21 ปี 9 เดือน

มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย
21 ปี 9 เดือน

มิส  จิราภรณ์     มาเอ้ย
21 ปี 9 เดือน

มิส  วัจนันท์    พวงเงิน
19 ปี 2 เดือน

มิส  ชฎาพร    ปริยะ
19 ปี 11 เดือน

มิส  ปราณี    กองดิน
19 ปี 11 เดือน

มิส  หนึ่งนุช    นิ่มเชียง
19 ปี 8 เดือน

มิส  ปาริชาติ    วังชา
19 ปี 8 เดือน

มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ
19 ปี 8 เดือน

มิส  ขวัญดาว    ถิ่นสุข
17 ปี 7 เดือน

มิส  อำพรรณ์    นันต๊ะคำมี
15 ปี 4 เดือน

มิส  สุกัญญา    พวงพันธุ์
13 ปี 11 เดือน

มิส  ชนิตา    องค์สวัสดิ์
11 ปี 0 เดือน

มิส  สุพัตรา    แหสกุล
12 ปี 7 เดือน

มิส  เทพวลี    อภิวงศ์
12 ปี 7 เดือน

มิส  บุษยมาศ    กันภัย
9 ปี 11 เดือน

มิส  พรพรรณ    เทพอุด
9 ปี 9 เดือน

มิส  กัญญา    อุ่นผูก
4 ปี 11 เดือน

มิส  รุ่งอรุณ    กัญญะคำ
8 ปี 7 เดือน

มาสเตอร์  ศักดิ์นรินทร์    ส่งศรี
7 ปี 9 เดือน

มิส  วรรณิกา    เหล่าวัฒนพงศ์
7 ปี 9 เดือน

มิส  เบญจวรรณ    กันยะมี
7 ปี 7 เดือน

มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
7 ปี 7 เดือน

มิส  จิตฐิลักษณ์    ราโชมาศ
3 ปี 1 เดือน

ครูระดับประถมศึกษา (จำนวน 76 คน)


มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ
38 ปี 10 เดือน

มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี
33 ปี 11 เดือน

มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง
32 ปี 11 เดือน

มิส  จิตรมณี    ใจยา
28 ปี 9 เดือน

มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์
28 ปี 9 เดือน

มิส  อรทัย    นิลวดี
27 ปี 9 เดือน

มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร
27 ปี 9 เดือน

มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด
26 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน
1 ปี 8 เดือน

มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว
1 ปี 8 เดือน

มิส  เบญจพร    สิงหฤกษ์
1 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  อรรณพ    หน่อใหม่
1 ปี 8 เดือน

มิส  ณัฐกานต์    วงค์วรรณ
1 ปี 8 เดือน

มิส  สกุลรัตน์    สุคัมภีร์
1 ปี 8 เดือน

มิส  ภาวันตี    คำนนท์
0 ปี 7 เดือน

มิส  วิสุนีย์    เปี้ยปลูก
0 ปี 7 เดือน

มิส  นวพร    ฉันทะ
25 ปี 4 เดือน

มิส  ดวงรัตน์    อินทร์ใจเอื้อ
23 ปี 9 เดือน

มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ
24 ปี 9 เดือน

มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์
24 ปี 9 เดือน

มิส  นิศากร    กังสดาลสุวรรณ
24 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  คมสันต์    รางศรี
24 ปี 9 เดือน

มิส  ทิพยวรรณ    อยู่เพ็ชร์
24 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  ไพบูลย์    วงศ์ฮาด
23 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  วรพชร    แก้วกุน
23 ปี 9 เดือน

มิส  มยุรี    ธิแก้ว
23 ปี 9 เดือน

มิส  สุรินทร์    ทาไชยวงศ์
23 ปี 9 เดือน

มิส  สมคิด    มะโนคำ
23 ปี 9 เดือน

มิส  สมจิตร    กุลชิงชัย
23 ปี 8 เดือน

มิส  ไพบูลย์    พานเหล็ก
22 ปี 11 เดือน

มิส  วันเพ็ญ    ท่นไชย
22 ปี 11 เดือน

มิส  รุ่งนภา    จำอินทร์
22 ปี 11 เดือน

มิส  ภรภัทร    เลิศธนธร
22 ปี 11 เดือน

มิส  สมฤทัย    ห่อเหวียง
22 ปี 4 เดือน

มิส  สายรุ้ง    ฝั้นเต็ม
22 ปี 4 เดือน

มิส  โซระญา    ประดิษฐ์พจน์
21 ปี 10 เดือน

มิส  สุนทรี    ญาณรัตน์
21 ปี 11 เดือน

มิส  จันทนา    พงษ์สุวรรณ
21 ปี 11 เดือน

มิส  ศิริวรรณ    อุ่นประดิษฐ์
21 ปี 11 เดือน

มิส  จินตนา    เพ็ชรไทย
21 ปี 10 เดือน

มิส  สุดาภรณ์    ขัดธิพงษ์
21 ปี 9 เดือน

มิส  สุพัตรา    มาลัย
21 ปี 9 เดือน

มิส  วารุณี    ญานิวงค์
21 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  เสถียร    ริยาคำ
21 ปี 9 เดือน

มิส  อาภาภรณ์    ริยาคำ
21 ปี 9 เดือน

มิส  มณีภรณ์    ใจละออ
19 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  พลชญาสิทธิ์    อกผาย
19 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  มานะ    ตายะสืบ
21 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  มานพ    พึ่งสำเภา
19 ปี 8 เดือน

มิส  นิศารัตน์    อกผาย
18 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  กฤษณ์    เข็มพรหมมา
14 ปี 10 เดือน

มิส  นงคราญ    แก้ววิเศษ
14 ปี 7 เดือน

มิส  อรพินทร์    ป้อสาย
9 ปี 1 เดือน

มิส  ชนัญชิดา    นึกเร็ว
8 ปี 8 เดือน

มิส  นัทภร    มัทการ
9 ปี 2 เดือน

มิส  กุลชฎา    จันเตือม
7 ปี 7 เดือน

มิส  พนิดา    ญานะ
8 ปี 5 เดือน

มิส  ศิรินิภา    เคนแคน
7 ปี 7 เดือน

มิส  พิราวรรณ    ณ ลำปาง
7 ปี 7 เดือน

มาสเตอร์  เทพภวิษณุ์    เครือสุวรรณ
6 ปี 2 เดือน

มิส  จิราภรณ์    เจริญจันทร์พร
6 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  อำนาจ    เทสินทโชติ
6 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ภิภพ    ดอกจันทร์
5 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  นิพล    เรือนสุข
4 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  พีระเดช    กลยนีย์
4 ปี 9 เดือน

มิส  ทิพย์วรรณ    หลีแก้วสาย
4 ปี 8 เดือน

มิส  งามขวัญ    พรมคำ
3 ปี 7 เดือน

มาสเตอร์  ธรรมชาติ    บุญยู่ฮง
3 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  สันติมรรค    อินต๊ะสงค์
2 ปี 0 เดือน

มิส  ณฐอร    หาญธนบูรณ์
3 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  ปณวัฒน์    เกษมศักดิ์
2 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  ชิตาณุพงศ์    สายวงค์ปัญญา
3 ปี 1 เดือน

มิส  ณิชา    บุญอนันต์
2 ปี 0 เดือน

มิส  อนามิกา    ฟูเต็มวงค์
2 ปี 0 เดือน

มิส  รัตนาภรณ์    ยะอินทร์
2 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  อรรถพล    ชื่นกุล
2 ปี 0 เดือน

ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จำนวน 30 คน)


มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง
32 ปี 11 เดือน

มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง
25 ปี 11 เดือน

มิส  วรันยา    สุคำ
1 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล
25 ปี 3 เดือน

มิส  ภารุจา    ใจแก้วแดง
23 ปี 9 เดือน

มิส  อัจฉรา    อรรถาเวช
25 ปี 11 เดือน

มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
23 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  สมศักดิ์    อูปทอง
21 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  จักรพันธ์    ลีลายุทธ
20 ปี 8 เดือน

มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน
20 ปี 8 เดือน

มิส  ปณิธิ    จินดาธรรม
19 ปี 11 เดือน

มิส  เชาวลี    เหล่าดา
19 ปี 8 เดือน

มิส  มีนา    ชินากร
18 ปี 3 เดือน

มิส  อัญญารัตน์    อดุลย์รัตนนุกุล
17 ปี 2 เดือน

มิส  เกศิณี    กังวาฬ
13 ปี 7 เดือน

มิส  สุธาทิพย์    สินเปียง
12 ปี 7 เดือน

มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่
11 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  ปฏิธาน    วรรณกูล
11 ปี 8 เดือน

มิส  กัญญภา    โพธิ์ยิ้ม
12 ปี 0 เดือน

มิส  พชรพร    ใจดี
7 ปี 11 เดือน

มิส  พัชรี    อาษาวงศ์
7 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  สง่า    อินลวง
7 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  อนิรุจน์    ระวังกาย
7 ปี 2 เดือน

มิส  นิตยา    ต้นเรือน
7 ปี 2 เดือน

มิส  รตมา    มาลากรอง
7 ปี 2 เดือน

มิส  มยุรี    ฟักเขียว
6 ปี 8 เดือน

มิส  นฤมล    เล็กศรี
6 ปี 6 เดือน

มิส  เมยาวดี    สมนา
5 ปี 8 เดือน

มิส  พฤษรักษ์    แสนคำ
2 ปี 0 เดือน

มิส  พัชรินทร์    อินสมทอง
2 ปี 0 เดือน

ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จำนวน 32 คน)


มาสเตอร์  ศมา    ชื่นกุล
0 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา
1 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว
1 ปี 3 เดือน

มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
25 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  ภาคภูมิ    ตาอินทร
0 ปี 3 เดือน

มิส  กาญจนา    สุพรรณคง
25 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  สุรพล    น้อยหล่อง
24 ปี 4 เดือน

มิส  จิดาภา    คงชนะ
24 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  สำราญ    จินาปุก
24 ปี 4 เดือน

มิส  ดวงเดือน    เกษม
23 ปี 9 เดือน

มิส  วันเพ็ญ    บุญยรัตน์
23 ปี 0 เดือน

มิส  อัญชลี    จินาปุก
22 ปี 11 เดือน

มิส  ภิชญาภา    เสมอพิทักษ์
20 ปี 8 เดือน

มิส  พรรณภา    พงษ์ไพทูรย์
19 ปี 11 เดือน

มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
18 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา
17 ปี 7 เดือน

มิส  นงเยาว์    ขัดสี
14 ปี 7 เดือน

มิส  กาญจนา    อินกาวี
13 ปี 7 เดือน

มิส  นัทกุญช์ญาณ์    ตันฏีร์ญาคำ
13 ปี 7 เดือน

มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ
9 ปี 7 เดือน

มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
8 ปี 8 เดือน

มิส  ปรียาภรณ์    พรมแก้วงาม
8 ปี 8 เดือน

มิส  ชุติปภา    เสียงเย็น
7 ปี 7 เดือน

มิส  สุรางค์พิมล    บุญมาก
6 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  อนุรักษ์    สมคำ
6 ปี 6 เดือน

มิส  กฤตพร    มลสุ
6 ปี 6 เดือน

มิส  ศรัญญา    วังมูล
6 ปี 6 เดือน

มิส  ณัฐณิชา    สิทธิไพศาล
6 ปี 6 เดือน

มิส  พิกุลแก้ว    แสงภักดี
6 ปี 2 เดือน

มิส  ศุภมาส    คำท้าว
5 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  ตวงสิทธิ์    ชัยยานนท์
3 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  วรพล    พุทธสอน
3 ปี 1 เดือน

ครูต่างชาติ (จำนวน 27 คน)


มาสเตอร์  Noe Mari    Viseara Espanol
3 ปี 0 เดือน

มิส  Ms.Sharmaine    Triny Pongyan
2 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  Christopher    Jay Aninon
2 ปี 0 เดือน

มิส  Charlene    C.Paicol
2 ปี 0 เดือน

มิส  Errma    S.Padohinog
2 ปี 0 เดือน

มิส  Audree    S.Tacastacas
2 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  Eduardo    N.Bandiola,Jr
2 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  Timothy    Nelms
2 ปี 0 เดือน

มิส  Christine    Velez Salao
2 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  Richard    Huw Gray
2 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  William Jerick    Laurente Mambil
ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ

มิส  Ember    T. Maranon
ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ

มาสเตอร์  Harry    Tamarosa Bina
ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ

มาสเตอร์  Rey Michael    E.Quemado
ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ

มาสเตอร์  Bing    Li
11 ปี 0 เดือน

มิส  Chiu    Pei-Ming
10 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  ROMER A    MEGUISO
10 ปี 0 เดือน

มิส  Thea Marcel    Donasco
6 ปี 0 เดือน

มิส  Mary Grace    Ramos
8 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  Alfredo Jayme    Ballesteros
3 ปี 9 เดือน

มิส  Pamela Rose    Uy
3 ปี 7 เดือน

มิส  Yanni    Yin
3 ปี 10 เดือน

มิส  Agnes    Belleza
3 ปี 9 เดือน

มิส  Agnes    Orito
3 ปี 4 เดือน

มิส  Dialyn    Boglosa
3 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Rey-Anlloyd    Castro Bustillo
3 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  Neil Bryan    Gallana Libiano
3 ปี 0 เดือน

ครู (อัตราจ้าง) (จำนวน 2 คน)


มิส  สุรัสวดี    จันทร์สา
4 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  มินรา    รุ่งเรือง
3 ปี 9 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 56 คน)


มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย
34 ปี 7 เดือน

มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
32 ปี 11 เดือน

มิส  รุ่งรวี    มูลฟู
32 ปี 11 เดือน

มิส  จันทร์จีรา    พรึงลำภู
28 ปี 10 เดือน

มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์
26 ปี 7 เดือน

มิส  ฐิติญา    สิ่งที่สุข
26 ปี 7 เดือน

มิส  ดวงแข    วีระน้อย
26 ปี 0 เดือน

มิส  เพ็ญพิมล    คำบุญเรือง
26 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  สุวิทย์    ห่อเหวียง
25 ปี 11 เดือน

มิส  วราภรณ์    เสาร์แปงคำ
2 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล
2 ปี 0 เดือน

มิส  ภวินตรา    เจริญเวช
0 ปี 8 เดือน

มิส  สมนึก    หนสมสุข
25 ปี 11 เดือน

มิส  คนึงนิจ    แก้วกิติ
25 ปี 11 เดือน

มิส  กัลยารัตน์    สูงติวงค์
25 ปี 4 เดือน

มิส  รัตนาพร    ฟองจันทร์งาม
25 ปี 4 เดือน

มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก
25 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ
24 ปี 9 เดือน

มิส  รัตนา    คำบุญลือ
24 ปี 4 เดือน

มิส  โศรยา    บุญเสริมศิริ
24 ปี 4 เดือน

มิส  ฌาณิกา    ธิวงศ์เงิน
23 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  สุรชัย    คำบุญลือ
23 ปี 9 เดือน

มิส  น้ำผึ้ง    บุญทกูล
23 ปี 9 เดือน

มิส  อุไร    ทะแยแก้ว
23 ปี 3 เดือน

มิส  ศุจินธร    วงศ์ชุมภู
23 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  ณสมโภช    แก้วพาเกียรติกุล
22 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  กิตติทัช    สืบธรรมกูร
21 ปี 10 เดือน

มิส  รวีวรรณ    ไชยเมือง
21 ปี 9 เดือน

มิส  กัญญา    เจียมวิจักษณ์
21 ปี 8 เดือน

มิส  เทพมณี    เครือเทพ
21 ปี 9 เดือน

มิส  เบญจมาภรณ์    สุขสำราญ
21 ปี 3 เดือน

มิส  นงนุช    หาดทราย
21 ปี 3 เดือน

มิส  พัชรินทร์    จงใจ
21 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  ธีระพัทธ์    วงษ์ทอง
20 ปี 8 เดือน

มิส  ประทุม    ดวงศิริ
20 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ
20 ปี 7 เดือน

มิส  รวีวรรณ    ลีลายุทธ
19 ปี 11 เดือน

มิส  ดารณี    ศรีสุข
20 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข
20 ปี 6 เดือน

มิส  ศิรินธร    มาชัยวงค์
19 ปี 8 เดือน

มิส  รจนา    ปีบ้านใหม่
19 ปี 8 เดือน

มิส  ชุตินันท์    บุญสิริเสริม
18 ปี 3 เดือน

มิส  พัทธนันท์    ใจเด็ด
13 ปี 7 เดือน

มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา
12 ปี 7 เดือน

มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
10 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  กนกกร    เกตทอง
10 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  ณรงค์    ตาปิ๊ก
10 ปี 0 เดือน

มิส  พิกุล    วังอินต๊ะ
8 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    หมื่นมะโน
7 ปี 10 เดือน

มิส  วันเพ็ญ    ทิพย์มณี
7 ปี 9 เดือน

มิส  วราภรณ์    ชุ่มแก้ว
7 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  นิกร    ระโพธิ์
7 ปี 8 เดือน

มิส  นิฤมล    ขัดธิพงษ์
7 ปี 6 เดือน

มิส  ณัฎฐภาส์    จันต๊ะวงค์
6 ปี 8 เดือน

มิส  นภาวรรณ    สุริยน
6 ปี 0 เดือน

มิส  คนึงนิตย์    ลังกาวงศ์
5 ปี 6 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา (อัตราจ้าง) (จำนวน 0 คน)


นักการและพนักงาน (จำนวน 0 คน)