[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม


ภราดา (จำนวน 4 คน)เลขประจำตัว : 1038
ภราดา  มานิต    สกนธวัฒน์
0 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1046
ภราดา  พิชิตพล    บูระพันธ์
0 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 945
ภราดา  ชุมพล    ดีสุดจิต
5 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 991
ภราดา  เกรียงศักดิ์    มายอด
2 ปี 10 เดือน

ผู้บริหาร (จำนวน 8 คน)เลขประจำตัว : 043
มาสเตอร์  จรัล    เทพสาร
37 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 098
มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1006
มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์
2 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 154
มิส  สุจินดา    เหมือนแท้
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 239
มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 607
มิส  รุ้งดาว    แสนทอน
19 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 608
มิส  มณฑกานต์    วงศ์สุวรรณ
19 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 666
มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา
17 ปี 5 เดือน

ครูระดับปฐมวัย (จำนวน 53 คน)เลขประจำตัว : 064
มิส  ณัฎฐี    แสงภักดี
32 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1010
มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม
1 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1042
มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
0 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 105
มิส  กิตติยา    สุขสานนท์
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 108
มิส  มาลี    บุญมี
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 110
มิส  ศรทิพย์    คิดอ่าน
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 111
มิส  วนิดา    สังขรัตน์
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 129
มิส  ภาริณี    อินต๊ะจักร์
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 130
มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 131
มิส  สมบูรณ์    ปุญญะอาคม
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 133
มิส  วรนุช    ทิพย์เนตร
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 134
มิส  กิ่งกาญจน์    วงศ์พรม
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 135
มิส  สมพร    ปินตา
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 144
มิส  นิลยา    แสงเมือง
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 146
มิส  ชนาลัย    เจริญเยาว์
23 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 148
มิส  ภาวิณี    หอมจันทร์
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 156
มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 162
มิส  นภาพรรณ    เตชะกัน
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 172
มิส  กัลยา    สุวรรณจันทร์
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 174
มิส  อรุณี    จันทร์กิตติสาร
23 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 182
มิส  รวีวรรณ    แสงศิริรัตน์
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 183
มิส  สิริกร    สุนทรศีลวัตร
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 184
มิส  จันทนา    โพธิจินดา
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 185
มิส  ลำดวน    ใจกันทา
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 187
มิส  สมจิต    เจริญสุข
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 189
มิส  นิรัญ    สิทธิ
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 204
มิส  ผ่องศรี    โพธิ์แพง
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 241
มิส  มยุรีย์    โพธิ์แพง
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 243
มิส  วัชรี    เป็งราชรอง
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 244
มิส  นันทอง    เรืองยศ
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 245
มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 246
มิส  จิราภรณ์     มาเอ้ย
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 602
มิส  วัจนันท์    พวงเงิน
19 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 605
มิส  ชฎาพร    ปริยะ
19 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 611
มิส  ปราณี    กองดิน
19 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 633
มิส  หนึ่งนุช    นิ่มเชียง
19 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 634
มิส  ปาริชาติ    วังชา
19 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 636
มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ
19 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 667
มิส  ขวัญดาว    ถิ่นสุข
17 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 692
มิส  อำพรรณ์    นันต๊ะคำมี
15 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 731
มิส  สุกัญญา    พวงพันธุ์
13 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 732
มิส  ชนิตา    องค์สวัสดิ์
10 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 750
มิส  สุพัตรา    แหสกุล
12 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 751
มิส  เทพวลี    อภิวงศ์
12 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 787
มิส  บุษยมาศ    กันภัย
9 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 796
มิส  พรพรรณ    เทพอุด
9 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 822
มิส  กัญญา    อุ่นผูก
4 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 844
มิส  รุ่งอรุณ    กัญญะคำ
8 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 858
มาสเตอร์  ศักดิ์นรินทร์    ส่งศรี
7 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 859
มิส  วรรณิกา    เหล่าวัฒนพงศ์
7 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 871
มิส  เบญจวรรณ    กันยะมี
7 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 872
มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
7 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 970
มิส  จิตฐิลักษณ์    ราโชมาศ
2 ปี 11 เดือน

ครูระดับประถมศึกษา (จำนวน 78 คน)เลขประจำตัว : 040
มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ
38 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 052
มิส  เกวลิน    เกียรติกุลภักดี
35 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 060
มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี
33 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 066
มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง
32 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 073
มิส  จิตรมณี    ใจยา
28 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 074
มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์
28 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 075
มิส  อรทัย    นิลวดี
27 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 076
มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร
27 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 089
มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด
25 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 094
มิส  อัมไพวรรณ    เสนาบุตร
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 095
มิส  ดวงใจ    ประทุมทอง
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1013
มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว
1 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1015
มิส  เบญจพร    สิงหฤกษ์
1 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1016
มาสเตอร์  อรรณพ    หน่อใหม่
1 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1018
มิส  ณัฐกานต์    วงค์วรรณ
1 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1019
มิส  สกุลรัตน์    สุคัมภีร์
1 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1040
มิส  ภาวันตี    คำนนท์
0 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 1041
มิส  วิสุนีย์    เปี้ยปลูก
0 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 114
มิส  นวพร    ฉันทะ
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 121
มิส  ดวงรัตน์    อินทร์ใจเอื้อ
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 122
มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 124
มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 127
มิส  นิศากร    กังสดาลสุวรรณ
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 137
มาสเตอร์  คมสันต์    รางศรี
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 140
มาสเตอร์  ไพบูลย์    วงศ์ฮาด
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 152
มาสเตอร์  วรพชร    แก้วกุน
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 157
มิส  มยุรี    ธิแก้ว
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 158
มิส  สายสมร    ภักดี
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 166
มิส  สุรินทร์    ทาไชยวงศ์
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 167
มิส  สมคิด    มะโนคำ
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 191
มิส  ไพบูลย์    พานเหล็ก
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 192
มิส  วันเพ็ญ    ท่นไชย
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 193
มิส  รุ่งนภา    จำอินทร์
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 196
มิส  ภรภัทร    เลิศธนธร
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 209
มิส  สมฤทัย    ห่อเหวียง
22 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 210
มิส  สายรุ้ง    ฝั้นเต็ม
22 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 213
มิส  โซระญา    ประดิษฐ์พจน์
21 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 214
มาสเตอร์  วิชิต    สุทธินนท์
21 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 217
มิส  สุนทรี    ญาณรัตน์
21 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 220
มิส  จันทนา    พงษ์สุวรรณ
21 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 222
มิส  ศิริวรรณ    อุ่นประดิษฐ์
21 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 225
มิส  จินตนา    เพ็ชรไทย
21 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 231
มาสเตอร์  สมศักดิ์    อูปทอง
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 233
มิส  สุดาภรณ์    ขัดธิพงษ์
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 234
มิส  สุพัตรา    มาลัย
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 235
มิส  วารุณี    ญานิวงค์
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 247
มาสเตอร์  เสถียร    ริยาคำ
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 248
มิส  อาภาภรณ์    ริยาคำ
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 610
มิส  มณีภรณ์    ใจละออ
19 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 613
มาสเตอร์  พลชญาสิทธิ์    อกผาย
19 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 632
มาสเตอร์  มานะ    ตายะสืบ
21 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 637
มาสเตอร์  มานพ    พึ่งสำเภา
19 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 649
มิส  นิศารัตน์    อกผาย
18 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 660
มิส  ชุตินันท์    บุญสิริเสริม
18 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 702
มาสเตอร์  กฤษณ์    เข็มพรหมมา
14 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 704
มิส  นงคราญ    แก้ววิเศษ
14 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 723
มิส  อลิศรา    สุวรรณรงค์
14 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 771
มิส  กัญญภา    โพธิ์ยิ้ม
11 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 806
มิส  อรพินทร์    ป้อสาย
8 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 808
มิส  ชนัญชิดา    นึกเร็ว
8 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 809
มิส  นัทภร    มัทการ
9 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 846
มิส  กุลชฎา    จันเตือม
7 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 847
มิส  พนิดา    ญานะ
8 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 864
มิส  ศิรินิภา    เคนแคน
7 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 868
มิส  พิราวรรณ    ณ ลำปาง
7 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 876
มาสเตอร์  เทพภวิษณุ์    เครือสุวรรณ
6 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 904
มิส  จิราภรณ์    เจริญจันทร์พร
6 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 936
มาสเตอร์  ภิภพ    ดอกจันทร์
5 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 947
มาสเตอร์  สุรเดช    สารอินทร์
4 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 951
มิส  ทิพย์วรรณ    หลีแก้วสาย
4 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 960
มิส  งามขวัญ    พรมคำ
3 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 965
มาสเตอร์  ธรรมชาติ    บุญยู่ฮง
2 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 966
มาสเตอร์  สันติมรรค    อินต๊ะสงค์
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 978
มาสเตอร์  ชิตาณุพงศ์    สายวงค์ปัญญา
2 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 984
มิส  ณิชา    บุญอนันต์
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 993
มิส  อนามิกา    ฟูเต็มวงค์
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 994
มิส  รัตนาภรณ์    ยะอินทร์
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 996
มาสเตอร์  อรรถพล    ชื่นกุล
1 ปี 10 เดือน

ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จำนวน 36 คน)เลขประจำตัว : 068
มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง
32 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1011
มาสเตอร์  ศมา    ชื่นกุล
0 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1012
มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน
1 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 103
มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1034
มิส  วรันยา    สุคำ
1 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 126
มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล
25 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 160
มิส  ภารุจา    ใจแก้วแดง
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 164
มิส  อัจฉรา    อรรถาเวช
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 205
มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
22 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 218
มิส  สมพิศ    สุวรรณสุระ
21 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 224
มาสเตอร์  กิตติทัช    สืบธรรมกูร
21 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 230
มิส  รวีวรรณ    ไชยเมือง
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 258
มาสเตอร์  จักรพันธ์    ลีลายุทธ
20 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 261
มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน
20 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 622
มิส  ปณิธิ    จินดาธรรม
19 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 638
มิส  เชาวลี    เหล่าดา
19 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 674
มิส  อัญญารัตน์    อดุลย์รัตนนุกุล
17 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 727
มิส  เกศิณี    กังวาฬ
13 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 747
มิส  สุธาทิพย์    สินเปียง
12 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 754
มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่
11 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 770
มาสเตอร์  ปฏิธาน    วรรณกูล
11 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 853
มิส  พชรพร    ใจดี
7 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 854
มิส  พัชรี    อาษาวงศ์
7 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 875
มาสเตอร์  สง่า    อินลวง
7 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 892
มาสเตอร์  อนิรุจน์    ระวังกาย
7 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 893
มิส  นิตยา    ต้นเรือน
7 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 894
มิส  รตมา    มาลากรอง
7 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 899
มิส  มยุรี    ฟักเขียว
6 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 906
มิส  นฤมล    เล็กศรี
6 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 937
มิส  เมยาวดี    สมนา
5 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 946
มาสเตอร์  นิพล    เรือนสุข
4 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 949
มาสเตอร์  พีระเดช    กลยนีย์
4 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 961
มาสเตอร์  เทพวานิช    บุญพอ
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 962
มิส  พฤษรักษ์    แสนคำ
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 977
มาสเตอร์  ปณวัฒน์    เกษมศักดิ์
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 997
มิส  พัชรินทร์    อินสมทอง
1 ปี 10 เดือน

ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จำนวน 33 คน)เลขประจำตัว : 1014
มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา
1 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 1035
มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว
1 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 1036
มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์
0 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 104
มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1048
มาสเตอร์  ภาคภูมิ    ตาอินทร
ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ


เลขประจำตัว : 112
มิส  กาญจนา    สุพรรณคง
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 139
มาสเตอร์  สุรพล    น้อยหล่อง
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 142
มิส  จิดาภา    คงชนะ
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 147
มาสเตอร์  สำราญ    จินาปุก
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 168
มิส  ดวงเดือน    เกษม
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 180
มิส  วันเพ็ญ    บุญยรัตน์
22 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 195
มิส  อัญชลี    จินาปุก
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 627
มิส  พรรณภา    พงษ์ไพทูรย์
19 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 654
มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
18 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 658
มิส  มีนา    ชินากร
18 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 707
มิส  นงเยาว์    ขัดสี
14 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 728
มิส  กาญจนา    อินกาวี
13 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 733
มิส  นัทกุญช์ญาณ์    ตันฏีร์ญาคำ
13 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 805
มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ
9 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 821
มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
8 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 841
มิส  ปรียาภรณ์    พรมแก้วงาม
8 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 866
มิส  ชุติปภา    เสียงเย็น
7 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 900
มิส  สุรางค์พิมล    บุญมาก
6 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 901
มาสเตอร์  พงศ์ปณต    สมคำ
6 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 905
มิส  กฤตพร    มลสุ
6 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 919
มิส  ศรัญญา    วังมูล
6 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 925
มิส  ณัฐณิชา    สิทธิไพศาล
6 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 933
มิส  พิกุลแก้ว    แสงภักดี
6 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 938
มิส  ศุภมาส    คำท้าว
5 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 959
มาสเตอร์  จิรพนธ์    ทรายกันคำ
2 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 963
มิส  ปฐมพร    ฝั้นสืบ
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 964
มาสเตอร์  ตวงสิทธิ์    ชัยยานนท์
2 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 986
มาสเตอร์  วรพล    พุทธสอน
2 ปี 11 เดือน

ครูต่างชาติ (จำนวน 31 คน)เลขประจำตัว : 1002
มาสเตอร์  Noe Mari    Viseara Espanol
2 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1005
มิส  Ms.Sharmaine    Triny Pongyan
2 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 1021
มาสเตอร์  Christopher    Jay Aninon
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1022
มิส  Charlene    C.Paicol
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1023
มิส  Errma    S.Padohinog
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1024
มิส  Audree    S.Tacastacas
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1026
มาสเตอร์  Eduardo    N.Bandiola,Jr
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1028
มาสเตอร์  Emmanuel    Severo Pahumao
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1029
มาสเตอร์  Timothy    Nelms
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1030
มิส  Christine    Velez Salao
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1032
มาสเตอร์  Richard    Huw Gray
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1037
มาสเตอร์  William Jerick    Laurente Mambil
ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ


เลขประจำตัว : 1043
มิส  Ember    T. Maranon
ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ


เลขประจำตัว : 1044
มาสเตอร์  Harry    Tamarosa Bina
ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ


เลขประจำตัว : 1045
มาสเตอร์  Rey Michael    E.Quemado
ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ


เลขประจำตัว : 175
มิส  Ceres    Brunia
23 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 176
มิส  Elena    P.Sangchan
23 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 774
มาสเตอร์  Bing    Li
10 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 784
มิส  Chiu    Pei-Ming
10 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 798
มาสเตอร์  ROMER A    MEGUISO
9 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 829
มิส  Thea Marcel    Donasco
5 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 831
มิส  Mary Grace    Ramos
8 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 845
มาสเตอร์  Carmelo Jr.    Pantollana
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 922
มาสเตอร์  Alfredo Jayme    Ballesteros
3 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 928
มิส  Pamela Rose    Uy
3 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 979
มิส  Yanni    Yin
3 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 981
มิส  Agnes    Belleza
3 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 988
มิส  Agnes    Orito
3 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 990
มิส  Dialyn    Boglosa
3 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 998
มาสเตอร์  Rey-Anlloyd    Castro Bustillo
2 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 999
มาสเตอร์  Neil Bryan    Gallana Libiano
2 ปี 10 เดือน

ครู (อัตราจ้าง) (จำนวน 2 คน)เลขประจำตัว : 958
มิส  สุรัสวดี    จันทร์สา
4 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 989
มาสเตอร์  มินรา    รุ่งเรือง
3 ปี 7 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 60 คน)เลขประจำตัว : 037
มิส  วัฒนา    อำนาจกิติกร
39 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 045
มิส  เกสร    สีนวล
37 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 059
มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย
34 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 063
มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
32 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 065
มิส  รุ่งรวี    มูลฟู
32 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 072
มิส  จันทร์จีรา    พรึงลำภู
28 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 077
มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์
26 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 079
มิส  ฐิติญา    ศึกษากิจ
26 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 086
มิส  ดวงแข    วีระน้อย
25 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 091
มิส  เพ็ญพิมล    คำบุญเรือง
25 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 099
มาสเตอร์  สุวิทย์    ห่อเหวียง
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 1008
มิส  วราภรณ์    เสาร์แปงคำ
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1009
มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 1039
มิส  ภวินตรา    เจริญเวช
0 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 106
มิส  สมนึก    หนสมสุข
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 109
มิส  คนึงนิจ    แก้วกิติ
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 116
มิส  กัลยารัตน์    สูงติวงค์
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 117
มิส  รัตนาพร    ฟองจันทร์งาม
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 123
มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 125
มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 132
มิส  รัตนา    คำบุญลือ
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 138
มิส  ทิพยวรรณ    อยู่เพ็ชร์
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 155
มิส  โศรยา    บุญเสริมศิริ
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 159
มิส  ฌาณิกา    ธิวงศ์เงิน
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 165
มาสเตอร์  สุรชัย    คำบุญลือ
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 169
มิส  น้ำผึ้ง    บุญทกูล
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 171
มิส  สมจิตร    กุลชิงชัย
23 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 178
มิส  อุไร    ทะแยแก้ว
23 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 179
มิส  ศุจินธร    วงศ์ชุมภู
23 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 188
มาสเตอร์  ณสมโภช    แก้วพาเกียรติกุล
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 238
มิส  กัญญา    เจียมวิจักษณ์
21 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 242
มิส  เทพมณี    เครือเทพ
21 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 250
มิส  เบญจมาภรณ์    สุขสำราญ
21 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 251
มิส  นงนุช    หาดทราย
21 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 253
มิส  พัชรินทร์    จงใจ
21 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 264
มาสเตอร์  ธีระพัทธ์    วงษ์ทอง
20 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 265
มิส  ประทุม    ดวงศิริ
20 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 266
มิส  ภิชญาภา    เสมอพิทักษ์
20 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 439
มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ
20 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 604
มิส  รวีวรรณ    ลีลายุทธ
19 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 629
มิส  ดารณี    ศรีสุข
20 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 630
มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข
20 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 641
มิส  ศิรินธร    มาชัยวงค์
19 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 643
มิส  รจนา    ปีบ้านใหม่
19 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 730
มิส  พัทธนันท์    ใจเด็ด
13 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 748
มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา
12 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 772
มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
10 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 775
มาสเตอร์  กนกกร    เกตทอง
10 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 791
มาสเตอร์  ณรงค์    ตาปิ๊ก
9 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 810
มิส  พิกุล    วังอินต๊ะ
8 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 856
มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    หมื่นมะโน
7 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 860
มิส  วันเพ็ญ    ทิพย์มณี
7 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 861
มิส  วราภรณ์    ชุ่มแก้ว
7 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 862
มาสเตอร์  นิกร    ระโพธิ์
7 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 883
มิส  นิฤมล    ขัดธิพงษ์
7 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 897
มิส  ณัฎฐภาส์    จันต๊ะวงค์
6 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 898
มิส  นภาวรรณ    สุริยน
5 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 929
มาสเตอร์  อำนาจ    เทสินทโชติ
6 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 940
มิส  คนึงนิตย์    ลังกาวงศ์
5 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 969
มิส  ณฐอร    หาญธนบูรณ์
2 ปี 11 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา (อัตราจ้าง) (จำนวน 0 คน)


เจ้าหน้าที่ (จำนวน 0 คน)