Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการประหยัดน้ำประหยัดไฟ
หน่วยงาน :งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์_ประถมศึกษา
โครงการ :โครงการประหยัดน้ำประหยัดไฟ

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐานFsg
         
      ตอบสนองมาตรฐาน สมศ. รอบ 3 ปฐมวัย
         
      ตอบสนองมาตรฐานการเงิน FSG
         
      ตอบสนองอัตลักษณ์
         
      ตอบสนองหลักธรรมาธิบาล
         
      ตอบสนองสมศ.(รอบ 4)
         
      ตอบสนองมาตรฐานสากล
         
      ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
         
      ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย
         
      ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วรพชร    แก้วกุน
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  วรพชร    แก้วกุน


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ