Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ จัดซื้อตัวหนังสือพลาสติกป้ายสถิตินักเรียน
หน่วยงาน :งานทะเบียน-สถิติ
โครงการ :โครงการ จัดซื้อตัวหนังสือพลาสติกป้ายสถิตินักเรียน

หลักการและเหตุผล :
    งานทะเบียนสถิติรับผิดชอบดูแลเรื่องการบันทึกข้อมูลสถิตินักเรียนประจำวันในป้ายสถิตินักเรียน ข้อมูลสถิติ นักเรียนต้องเป็นปัจจุบัน และชัดเจนถูกต้อง ตัวหนังสือพลาสติกที่ใช้บันทึกสถิตินักเรียนประจำวันใช้งานเป็นเวลานาน ประมาณ 10 ปี มีการเสื่อมสภาพและหาซื้อมาสำรองเพิ่มเติมรูปแบบ ก็ไม่เหมือนเดิม เก่าและชำรุด เพื่อให้การจัด การในงานทะเบียนสถิติได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดซื้อตัวหนังสือพลาสติกใหม่ทั้งชุด ป้ายสถิติ นักเรียนมีความชัดเจนและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อทำป้ายสถิตินักเรียนมีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. การบันทึกข้อมูลสถิตินักเรียนมีความคล่องตัวสวยงามเป็นระเบียบ
เชิงปริมาณ
   1. ปรับปรุงกระดาษสำรวจสถิติประจำวันของโรงเรียน

KPI :
   1. สถิตินักเรียนมีความชัดเจนและเป็นปัจจุบันได้มาตรฐาน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
         
      มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม
         
      มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
         
      มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
         
      มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
         
      มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
         
      มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         
      มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
         
      มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
         
      มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
         
      มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
         
      มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
         
      มาตรฐานที่ 13 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ ของสถานศึกษาและตามมาตรการส่งเสริม
         
      มาตรฐานด้านเด็ก 1 เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 นำเสนอขออนุมัติโครงการ 15 พ.ค. 2554  1. นำเสนอโครงการ
 สำรวจราคาตลาด 25 พ.ค. 2554  1. สำรวจราคาของตัวอักษรพลาสติก
 ดำเนินงาน กำกับ/ติดตามผล 22 ก.ค. 2554  1. ดำเนินการจัดซื้อ
 สรุป / ประเมินผล / รายงาน 31 ก.ค. 2554  1. สรุปโครงการและจัดทำรายงาน

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ตัวอักษาพลาสติกขนาด 1.5 นิ้ว 1 *** ***
2    ตัวอักษรพลาสติกภาษาไทยขนาด 1 นิ้ว 2 *** ***
3    อักษรภาษาอังกฤษขน่าด 1 นิ้ว 2 *** ***
4    ค่าส่ง 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
การจัดทำป้ายสถิตินักเรียนประจำวัน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:
1. ป้ายสถิตินักเรียนเป็นปัจจุบันสวยงามสะอาดตา

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 30,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 30,000 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วัฒนา    อำนาจกิติกร
ผู้จัดทำ : มิส  วัฒนา    อำนาจกิติกร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ