Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

??????? ?????????????????????????????????????????
หน่วยงาน :งานทะเบียน-สถิติ
โครงการ :??????? ?????????????????????????????????????????

หลักการและเหตุผล :
    ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? 10 ?? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????

วัตถุประสงค์ :
    1. ???????????????????????????????????????????????????

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ???????????????????????????????????????????????????????????
เชิงปริมาณ
   1. ???????????????????????????????????????????

KPI :
   1. ??????????????????????????????????????????????????

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ??????? FSG
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 ?????????????????????? 15 พ.ค. 2554  1. ?????????????
 ????????????? 25 พ.ค. 2554  1. ???????????????????????????
 ????????? ?????/???????? 22 ก.ค. 2554  1. ????????????????
 ???? / ????????? / ?????? 31 ก.ค. 2554  1. ?????????????????????????

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ??????????????????? 1.5 ???? 1 *** ***
2    ?????????????????????????? 1 ???? 2 *** ***
3    ???????????????????? 1 ???? 2 *** ***
4    ?????? 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
?????????????????????????????????

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:
1. ??????????????????????????????????????????

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 30,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 30,000 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วัฒนา    อำนาจกิติกร
ผู้จัดทำ : มิส  วัฒนา    อำนาจกิติกร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ