Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ACL Christmas Tree Lighting Ceremony โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันนี้)
พิธีเสกอาคารพยาบาล เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจสำหรับงานพยาบาล นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่มาใช้บริการ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันนี้)
กิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมฝึกทักษะต่างๆทางลูกเสือ ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (8 ธ.ค. 2560)
พิธีเปิดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (8 ธ.ค. 2560)
โครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 (7 ธ.ค. 2560)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลการแข่งขันต่างๆ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 (7 ธ.ค. 2560)
กิจกรรมเกี่ยวข้าวของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 โครงงานเรื่อง "ข้าวไทย สุขใจ" ณ ไร่กันตพัฒน์ เกษตรอินทรีย์ จ.ลำปาง วันที่ 7 ธันวาคม 2560 (7 ธ.ค. 2560)
การประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6 ธันวาคม 2560 (7 ธ.ค. 2560)
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 ณ อ.แม่เมาะ และ อ.งาว จ.ลำปาง วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2560 (6 ธ.ค. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 4 ธันวาคม 2560 (6 ธ.ค. 2560)
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 19 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 4 ธันวาคม 2560 (4 ธ.ค. 2560)
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 (1 ธ.ค. 2560)
วจนพิธีกรรมเปิดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 1 ธันวาคม 2560 (1 ธ.ค. 2560)
พิธีเปิดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 (1 ธ.ค. 2560)
ขยายผลการอบรม "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ การสอนภาษาไทยอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้" วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 (29 พ.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (29 พ.ย. 2560)
การแปรอักษรของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง "ร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปี เกียรติภูมิอัสสัมชัญลำปาง" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (28 พ.ย. 2560)
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 "แม่ระมิงค์เกมส์" ณ ห้างเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2560 (28 พ.ย. 2560)
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 (28 พ.ย. 2560)
การแข่งขันว่ายน้ำ SPORT HERO ชิงชนะเลิศจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 (28 พ.ย. 2560)
กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (27 พ.ย. 2560)
การแข่งขัน Robot (ต่อรูปสัตว์ ) ในโครงการ Junior Robotics วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (27 พ.ย. 2560)
กิจกรรมฝึกทักษะต่างๆทางลูกเสือ ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (24 พ.ย. 2560)
กิจกรรมเดินทางไกลค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (24 พ.ย. 2560)
พิธีเปิดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (24 พ.ย. 2560)
กิจกรรม Chinese Intensive Course 2017 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวัฒนธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 30 กันยายน ถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2560 (23 พ.ย. 2560)
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา Guilin - Kunming Study Tour ณ เมืองกุ้ยหลิน และ มหาวิทยาลัยยู่วซี วันที่ 30 กันยายน ถึง วันที่ 13 ตุลาคม 2560 (23 พ.ย. 2560)
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูอุทัยวรรณ อินทร์เอี่ยม คุณครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (23 พ.ย. 2560)
การฝึกซ้อมการแปรอักษร ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (22 พ.ย. 2560)
พิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล DELF Scolaire A1 และ A2 ให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนบน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (21 พ.ย. 2560)
งาน "AU Mini Open House 2017" เรื่อง “การศึกษาต่อ” ในระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (21 พ.ย. 2560)
การประกวด “ยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทย 77 จังหวัด” ประจำ จ.ลำปาง จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นิตยสาร Summer Kid วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (21 พ.ย. 2560)
การแข่งขันสตีทบาสเกตบอล 3x3 "แม่ระมิงค์เกมส์" กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2560 (21 พ.ย. 2560)
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2017" ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (20 พ.ย. 2560)
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2017" ภาคบ่าย และพิธีปิด ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (18 พ.ย. 2560)
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2017" ภาคเช้า ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (18 พ.ย. 2560)
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2017" และขบวนพาเหรด ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (18 พ.ย. 2560)
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2017" ภาคบ่าย และพิธีปิด ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (17 พ.ย. 2560)
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2017" ภาคเช้า ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (17 พ.ย. 2560)
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2017" และขบวนพาเหรด ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (17 พ.ย. 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "เปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL ค่ายประวัติศาสตร์สุโขทัย" วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 (16 พ.ย. 2560)
การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (16 พ.ย. 2560)
การแข่งขันกรีฑาสีเข็มแดงเกมส์ ประเภทลาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (15 พ.ย. 2560)
การประชุมสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2560 ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (14 พ.ย. 2560)
ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอวาทแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 34 "แม่ระมิงค์เกมส์" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (14 พ.ย. 2560)
การแข่งขันกรีฑาสี ประเภทลาน การกระโดดไกลของนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (14 พ.ย. 2560)
อบรม "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย" เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย อายุ 3-6 ปี วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 (14 พ.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (13 พ.ย. 2560)
งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (13 พ.ย. 2560)
กิจกรรม "Day Camp ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (11 พ.ย. 2560)
 1 2 3 4  >>   >|