Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 991
ภราดา  เกรียงศักดิ์    มายอด
4 มิถุนายน 2561


ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ที่รักทุกคน

 


     โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอต้อนรับผู้ปกครอง คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าสู่รั้วน้ำเงิน ขาว ปีการศึกษา 2561 ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35 จีรวัฒน์พัชราณัฏฐากรณ์ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนทุกคน สู่เส้นทาง

การศึกษา
ที่สูงขึ้น ซึ่งแต่ละคนต่างมีเป้าหมายการศึกษาของตนเอง บราเดอร์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่น ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ และรางวัลที่จะได้รับคือความสำเร็จในชีวิต


     ปีการศึกษานี้ โรงเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นสถาบันที่มีความพร้อมในทุกด้านได้แก่ 1.ด้านบุคลากร ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ และ

ประสบการณ์
มาถ่ายทอดให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองต่อไป 2.ด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคมจัดโครงการห้องเรียน Smart TECH ซึ่งเป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี (ipad ) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (STEM)

และการฝึกฝนทักษะด้าน
หุ่นยนต์ ( Robots ) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับคนในยุค Digital Age เปิดแผนการเรียนศิลป์-อังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจ และมีความถนัดในวิชาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนอย่างมั่นใจ 
3.ด้านอาคารสถานที่ ได้มีการปรับปรุงอาคารเซนต์หลุยส์ให้สง่างาม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนทุกห้อง ทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้น ต่อเติมอาคารเซนต์หลุยส์ เพื่อสร้างห้องน้ำที่สะอาด สวยงาม เพิ่มความสะดวก ปลอด

ภัยให้กับนักเรียน และสร้างอาคารเรียนเทควันโด
ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารโรงอาหารให้ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการให้บริการนักเรียนในปีการศึกษาใหม่นี้ ประสานความร่วมมือกับกรมป่าไม้ จัดโครงการปลูกป่ากลางเมืองภายในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น ปลูก

ต้นไม้นานาพรรณ เพื่อเป็นอุทยานการศึกษาแห่งเขลางค์นคร 
4.ด้านผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน หล่อหลอมให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน และ

เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษา เพื่อบุตรหลานของเราด้วยดีเช่นเดิม ขอแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้โปรดอำนวยพรทุกท่านให้มีสุขภาพดี มีความสุขตลอดไป


 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง