Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ 
•วิสัยทัศน์ นโยบาย 
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย 
•แผนก 
•หน่วยงาน 
•โครงการ 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. 
•รูปภาพกิจกรรม 
•ผลงานบุคลากร 
•ผลงานนักเรียน 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ 
•ข่าวดำเนินการ 
•FAQ 
•กฤตภาค 

  

ผลการค้นหาสำหรับคำว่า จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน พบ 291 หัวข้อ

ราคาหนังสือ ปีการศึกษา2557
...

 
ประกาศผลการยื่นซองประกวดราคา ประจำปีการศึกษา 2557
...

 
ผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2557
...

 
วิธีเข้าไปล็อกอินใช้บริการตู้ออนไลน์เคาน์เตอร์เซอร์วิส
...

 
รางวัลคะแนน PRE-ม.ต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ที่ 1 และ 2 ของประเทศ
...

 
กำหนดการ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
...

 
สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และสัมผัสชีวิตบ้านห้วยน็อต
...

 
แผนผังโต๊ะจีน ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
...

 
ประกาศ ! .. การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนเป็นหมู่คณะ
...

 
กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณ และวันสถาปนาโรงเรียน (10-02-57)
...

 
กำหนดการ พิธีปิดกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ (13-02-57)
...

 
กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (28-02-57)
...

 
กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (08-03-57)
...

 
รางวัลคะแนน PRE- ประถมศึกษา-GIFTED-EP 56 ระดับประถมศึกษา
...

 
ประกาศ ! ... การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนเป็นหมู่คณะ
...

 
ประกาศ ! ... พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ... เนื่องด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำะำการพิจรณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหต ...

 
แผนผังการเข้าแถวพิธีเปิด Chirstmas Fair ACL 2013
...

 
แผนผังร้านเกม Chirstmas Fair ACL 2013
...

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา "อัสสัมชัญ" และ "เซราฟิน"
...

 
สูจิบัตรเข็มแดงเกมส์ 2013 ระดับมัธยมศึกษา
...

 
สูจิบัตรเข็มแดงเกมส์ 2013 ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา
...

 
Prospectus Assumption College Lampang 2013
...

 
กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2013" ระดับปฐมวัย (29/11/56)
...

 
กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2013" ระดับประถมศึกษา (29/11/56)
...

 
กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2013" ระดับมัธยมศึกษา (28/11/56)
...

 
กำหนดการ พิธีเปิดงานฉลอง Christmas Fair 2013 (20/12/56)
...

 
รางวัลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยดีมาก
...

 
กำหนดการ ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และสัมผัสชีวิต (17-19/04/57)
...

 
กำหนดการ ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (6-8/12/56)
...

 
ประกาศ..ผลการประกวดราคาจัดจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
...

 
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557
...

 
กำหนดการ เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
...

 
กำหนดการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
...

 
กำหนดการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
...

 
ประกาศจัดจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
...

 
หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดออกแบบลายถังขยะโรงเรียน
...

 
สรุปผลการแข่งขัน อัสสัมชัญคัพ ครั้งที่ 1
...

 
กำหนดการเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
...

 
ผลการประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสี
...

 
รายชื่อนักเรียน ที่นั่งสอบ และสนามสอบ TME2 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
...

 
รางวัลการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ และกิจกรรมของนักเรียน CEP
...

 
กำหนดการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
...

 
กำหนดการ งานแสดงผลงานนักเรียนกิจกรรมชุมนุม
...

 
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล อัสสัมชัญคัพ ครั้งที่ 1
...

 
ประกาศ...การยื่นซองประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสี
...

 
กำหนดการ พิธีถวายเรื่องราชสักการะ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556
...

 
กำหนดการ วันแม่แห่งชาติ แผนกปฐมวัย (09-08-56)
...

 
กำหนดการ รักผูกพัน สายสัมพันธ์ แม่ลูก ACL แผนกประถมศึกษา (09-08-56)
...

 
กำหนดการ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี แผนกมัธยมศึกษา (09-08-56)
...

 
กำหนดการวันอัสสัมชัญ วันแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (15-08-56)
...

 
ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ชั้น ป.6 และ ม.3
...

 
กำหนดการ สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
...

 
กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดีกิจกรรมเด่น
...

 
007
...

 
กำหนดการ พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 16 (21/06/2556)
...

 
กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดีกิจกรรมเด่น (07/07/2556)
...

 
กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดีกิจกรรมเด่น
...

 
กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดีกิจกรรมเด่น
...

 
000
...

 
กำหนดการ พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 16 (21/06/2556)
...

 
กำหนดการ พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 16
...

 
กำหนดการ พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี (01/07/2556)
...

 
กำหนดการ วันสุนทรภู่ (26/06/2556)
...

 
กำหนดการ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
...

 
กำหนดการ งานราชภัฎ IT Fair ครั้งที่ 8
...

 
เกียรติบัตรผลการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
...

 
กำหนดการ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
...

 
กำหนดการ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แผนกมัธยมศึกษา
...

 
กำหนดการ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แผนกประถมศึกษา
...

 
กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ และเนตรนารี ปีการศึกษา 2556
...

 
สมศ. รับรองมาตราฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
...

 
รางวัลคะแนน PRE-ประถมศึกษา รวม 4 วิชาแรก ระดับชั้น ป.6 อันดับที่ 1 ของจังหวัด
...

 
แผนผังการจราจรโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
...

 
กำหนดการ วันผู้ปกครองพบครู แผนกประถมศึกษา
...

 
กำหนดการ วันผู้ปกครองพบครู แผนกมัธยมศึกษา
...

 
รางวัลชมเชยคณิตศาสตร์ ระัดับประถมศึกษา ระดับประเทศ
...

 
กำหนดการสัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
...

 
กำหนดการ งานมุฑิตาจิตครูเกษียณ และงานรดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง
...

 
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร จากสถาบัน Trinity College,London
...

 
โครงการ Summer Course 2013
...

 
โครงการ Summer Course 2013 ระดับปฐมวัย
...

 
โครงการ Summer Course 2013 ระดับประถมศึกษา
...

 
โครงการ Summer Course 2013 ระดับมัธยมศึกษา
...

 
ผลการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ “การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ”
คนเก่งของเรา ด.ญ.พร้อมศิริ  แก่นราช ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 8  ด.ญ.ศตพร  สีวาโย ชั้นอ ...

 
กำหนดการ ส่ง-รับกองลูกเสือ และพิธีปิดกองลูกเสือ
...

 
กำหนดการการราตรีสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา
...

 
กำหนดการการราตรีสัมพันธ์ ระดับประถมศึกษา
...

 
กำหนดการการราตรีสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย
...

 
กำหนดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อัสสัมชัญ-มงฟอร์ต ครั้งที่ 43
...

 
กำหนดการพิธีบูชาขอบพระคุณ และเสกอาคารสุวรรณสมโภช
...

 
กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3
...

 
ประกวดราคาเรื่อง การประกันอุบัติเหตุนักเรียนกลุ่มประจำปี 2556
...

 
ผลสอบโครงการ Pre-Gifted & EP คณิต-วิทย์-อังกฤษ (ป.2-ป.6)
...

 
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556
...

 
กำหนดการ วันผู้ปกครองพบครูระดับชั้น ม.1-2 และ ม.4-5
...

 
กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.6
...

 
พิธีทำบุญตักบาตรวันครู และวันขึ้นปีใหม่
...

 
ผลการจับรางวัลสลากการกุศล ACL Christmas Fair 2012
...

 
รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ Elementary (ม.ต้น)
...

 
รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ Pre - Intermediate (ม.ปลาย)
...

 


1 2 3