Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (32)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (90) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (32) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (601) 
•แผนงาน (1970) 
•โครงการ (147) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (538) 
•รูปภาพกิจกรรม (2213) 
•ผลงานบุคลากร (310) 
•ปฏิทินกิจกรรม (8431) 
•ผลงานนักเรียน (4054) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (4) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (538) 
•ข่าวดำเนินการ (538)  
•FAQ  
•กฤตภาค (16) 
•เอกสารต่างๆ (343) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 538 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

ค่ายเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา

กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

กำหนดการวันอัสสัมชัญ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นอนุบาล3

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

กำหนดการแห่เทียนพรรษา

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี) เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพป.ลำปาง เขต 1

กำหนดการวันสุนทรภู่...ม.นิรันดร์

กำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทา

กำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทา

กำหนดการวันสุนทรภู่.... มิสวิสา

กำหนดการวันสุนทรภู่.... มิสวิสา

กำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทา

กำหนดการวันสุนทรภู่.... มิสวิสากำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทา

สุนทร ม.สุรชัย คำบุญลือ

กำหนดการวันสุนทรภู่ ม.ยรรยงค์ สายสุข

กำหนดการวันสุนทรภู่ มิสผ่องศรี โพธิ์แพง

กำหนดการวันสุนทรภู่ ม.ยรรยงค์ สายสุข

กำหนดการวันสุนทรภู่...มิสพรพรรณกำหนดการวันสุนทรภู

วันสุนทรภู่ สุพัตรา มาลัย

วันสุนทรภู่ สุพตรา มาลัย

กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกรีฑาสีประจําปีการศึกษา 2559 .. มิสนัทกุญช์ญาณ์

1234

กำหนดการวันสุนทรภู่.... มิสวิสา

กำหนดการวันสุนทรภู่.... มิสวิสา

กำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทา

กำหนดการวันสุนทรผู้(อภิวรรณ)

กำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทากำหนดการวันสุนทรผู้(อภิวรรณ)

กำหนดการวันสุนทรภู่ ม.ยรรยงค์ สายสุข

กำหนดการวันสุนทรภู่ ม.สุรชัย คำบุญลือ

กำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทา

กำหนดการ วันสุนทรภู่...มิสพรพรรณ เทพอุด

กำหนดการวันสุนทรภู่ มิสผ่องศรี โพธิ์แพง

กำหนดการวันสุนทรภู่ มิสสุพัตรา มาลัย

กำหนดการวันสุนทรภู่.... มิสวิสา

กำหนดการวันสุนทรภุูู่(มิสเพ็ชรรัตน์ น้อหล่อง)งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

ทดสอบแจ้งข่าวนะคะ

ทดสอบแจ้งข่าว

กิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ บรมครูแห่งแผ่นดิน

พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองวันภราดา

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียน

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 และวันภราดา

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา"

ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจาก Assumption English school

กิจกรรมให้ความรู้ และร่วมเดินรณรงค์ภายนอกโรงเรียน วันงดสูบบุหรี่โลก

กำหนดการพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น

ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน นานาชาติ ครั้งที่ 1 และฟุตบอลโรงเรียนธนาคารออมสิน รอบคัดจังหวัดลำปาง

ประกาศผลสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี(LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด

กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ และแผนผังพิธีไหว้ครู

งานเลี้ยงต้อนรับ ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2559

ศูนย์ภาษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้เปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสากลของเคมบริดจ์

กำหนดพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

วีดีทัศแนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

พิธีต้อนรับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 28 เมษายน 2559

รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด

กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด

Terms and Condition in Considering Foreign Teachers as Permanent Teachers under the Thai System

รายชื่อนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

พิธ๊กราบบูรพาจารย์

มุฑิตาจิตครูเกษียน

ประกาศผลสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ปิดกองลูกเสือ

ปิดกองลูกเสือ

วันสถาปนาโรงเรียน

งานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญลำปาง3 59

งานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญลำปาง2 59

งานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญลำปาง1 59

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

กำหนดการส่ง-รับกองลูกเสือ และพิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาคฤดูร้อน SUMMER COURSE 2016

งานวันวิชาการ " การศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวม" วันที่ 28 มกราคม 2559

กำหนดการ งาน "ACL Charity Night" ประจำปีการศึกษา 2558

ขยายเวลารับ และยื่นซองสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน

กิจกรรมค่าย DayCamp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 2559

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครู 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559

การแสดงคอนเสริท์

งาน Merry Christmas & Happy New Year 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม 2558

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558

รายการแข่งขันงาน Education for holistic development การศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวม1 2 3 4 5 6