Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (38)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (90) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (33) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (609) 
•แผนงาน (1970) 
•โครงการ (149) 
•หนังสือเข้า (12071)  
•บันทึกข้อความ (55805)  
•คำสั่งโรงเรียน (1166)  
•งบประมาณ (0)  
•วิจัยและสำรวจ (123)  
•งานมอบหมาย (0)  
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (589) 
•รูปภาพกิจกรรม (2310) 
•ผลงานบุคลากร (309) 
•ปฏิทินกิจกรรม (8574) 
•ผลงานนักเรียน (4054) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (4) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (589) 
•ข่าวดำเนินการ (589)  
•FAQ  
•กฤตภาค (17) 
•เอกสารต่างๆ (343) 
  
ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 589 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

วันพ่อมัธยม 59

วันพ่ออนุบาล 59

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ระบบสอบภายใน)

ตารางสอบ และแผนผังที่นั่งสอบ นักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

ต้อนรับ Rev.Brother Paul Raj Assistant Generalค่าย Day Camp ลูกเสือสามัญ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบโควตาเรียน และ กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 15

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา และศิลปวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 6

กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ระดับปฐมวัย

บรรยายพิเศษ

Day Camp ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

พิธีมิสซาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานเลี้ยงนักกีฬา การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

พิธีเปิดค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมแปรอักษร "ACL รักพ่อนิรันดร" วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาสี “เข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559”

กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016"

กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

แจ้งการปิดระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ชุด

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรม "กาดมั่วตั๋วน้อย" ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

การฝึกซ้อมการดับเพลิง และภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ระดับปฐมวัย

พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) นักเรียนชั้น ป.6

ผลการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559

แบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 (สามารถสั่งจองเพิ่มเติมได้ที่มินิมาร์ท)

เชิญร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ครูต้นแบบ" โครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" ประจำปี 2559-2560

สาระความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก ทำกิจกรรมในเว็บไซต์ร่วมกับเพื่อนนักเรียน และประชาชนหลายๆประเทศ

กำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 15

ประกาศเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "คนลำปาง ร่วมใจ สวมหมวดนิรภัย มีวินัยจราจร" ประจำปี 2559

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ชุด

กำหนดการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ งานสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเซรามิค และการทำข้าวแต๋น ระดับปฐมวัย

พิธีบูชาขอบพระคุณ "สมโภชแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์"

กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ แหล่งเรียนรู้เป็นโครงการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรม "วันรำลึกพระคุณแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรม "วันรำลึกพระคุณแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

กิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง

กำหนดการแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ

กิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

กิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง

พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558

พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

ค่ายเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

พิธีสดุดีโอกาสการฉลองวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และพิธีบูชาขอบพระคุณ

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา

กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

กำหนดการวันอัสสัมชัญ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นอนุบาล3

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

กำหนดการแห่เทียนพรรษา

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี) เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพป.ลำปาง เขต 1

กำหนดการวันสุนทรภู่...ม.นิรันดร์

กำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทา

กำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทา

กำหนดการวันสุนทรภู่.... มิสวิสา

กำหนดการวันสุนทรภู่.... มิสวิสา

กำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทา

กำหนดการวันสุนทรภู่.... มิสวิสากำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทา

สุนทร ม.สุรชัย คำบุญลือ

กำหนดการวันสุนทรภู่ ม.ยรรยงค์ สายสุข

กำหนดการวันสุนทรภู่ มิสผ่องศรี โพธิ์แพง

กำหนดการวันสุนทรภู่ ม.ยรรยงค์ สายสุข

กำหนดการวันสุนทรภู่...มิสพรพรรณกำหนดการวันสุนทรภู

วันสุนทรภู่ สุพัตรา มาลัย

วันสุนทรภู่ สุพตรา มาลัย

กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกรีฑาสีประจําปีการศึกษา 2559 .. มิสนัทกุญช์ญาณ์

1234

กำหนดการวันสุนทรภู่.... มิสวิสา

กำหนดการวันสุนทรภู่.... มิสวิสา

กำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทา

กำหนดการวันสุนทรผู้(อภิวรรณ)

กำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทากำหนดการวันสุนทรผู้(อภิวรรณ)

กำหนดการวันสุนทรภู่ ม.ยรรยงค์ สายสุข

กำหนดการวันสุนทรภู่ ม.สุรชัย คำบุญลือ

กำหนดการวันสุนทรภู่.......มิสลำดวน ใจกันทา

กำหนดการ วันสุนทรภู่...มิสพรพรรณ เทพอุด

กำหนดการวันสุนทรภู่ มิสผ่องศรี โพธิ์แพง

กำหนดการวันสุนทรภู่ มิสสุพัตรา มาลัย

กำหนดการวันสุนทรภู่.... มิสวิสา

กำหนดการวันสุนทรภุูู่(มิสเพ็ชรรัตน์ น้อหล่อง)งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 25591 2 3 4 5 6